Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalML2113 Styrning av försörjningskedjor 7,5 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ML2113 (VT 2015–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Försörjningskedjor och styrning av dessa
Informationsdelning
Lagerstyrning
Strategiska inköpsfrågor

Lärandemål

Syftet med kursen är att studenten ska få förståelse och verktyg att styra försörjningskedjor i teknikintensiva branscher men även att de ska inse hur denna teori kan appliceras på mer tjänsteproducerande försörjningskedjor.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Definiera Supply Chain Management (SCM) och ge exempel på försörjningskedjor av fysiska produkter
 • Kartlägga och analysera samverkan mellan såväl olika delar av en organisation som mellan olika företag inom en försörjningskedja av fysiska produkter
 • Förklara effekten av informationsdelning som åtgärd för att motverka Bullwhip-effekten
 • Utvärdera olika typer av lagerstyrning i en försörjningskedja som exempelvis Vendor Managed Inventory(VMI)
 • Beskriva operativa inköpsprocesser samt kunna förklara inköpsrelaterade termer
 • Kartlägga och bedöma olika producerande företags leverantörsstruktur utifrån Kraljics matris

Kursupplägg

Föreläsning
Seminarium
projektarbete

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

godkänt projekt, PRO1, 3,0 hp, betygsskala: AF
godkänd tentamen, TEN1, 4,5 hp, betygsskala: AF

Slutbetyget viktas enligt examinationsmomentens omfattning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jannicke Baalsrud Hauge

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML2113

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd