Hoppa till huvudinnehållet

ML2301 Produktionsledning och produktionsutveckling 9,0 hp

Kursen omfattar delområden och frågeställningar rörande produktionsledning i utvecklings- och driftsfasen av industriell produktion, samt metoder och modeller som används för att leda och styra industriell produktionsverksamhet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML2301 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens huvudsyfte är att studenten ska öka sin förståelse av och kunskap om produktionsledning i utvecklings- och driftsfasen i en industriell kontext. Kursen innehåller ett antal viktiga delområden och frågeställningar inom området produktionsledning, samt metoder och modeller som används för att leda och styra industriell produktionsverksamhet. Den belyser produktionsorganisationens betydelse för utveckling och drift av produktionssystem och visar hur förändringsledning kan ske för inkrementella och radikala förändringar, inbegripet specificering och inköp av produktionsutrustning. Kursen bidrar även till ökad förståelse för möjligheten att påverka produktionens hållbarhet i såväl utvecklingsfasen som i driftsfasen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Definiera och förklara production management/produktionsledning, Lean management samt metoder för uppföljning och styrning.
 • Beskriva produktionsstrategier för industriell tillverkning och relatera dessa till ledning och styrning.
 • Beskriva och förklara hur inkrementell och radikal utveckling av produktionssystem kan ledas, samt dess koppling till driftsfasen och produktionsorganisationen.
 • Beskriva och analysera processer för produktintroduktion, industrialisering och uppskalning.
 • Beskriva och jämföra teorier om hur företagsgrupper utvecklar och styr sina produktionsnätverk och var produktionen lokaliseras globalt.
 • Relatera den ökade digitaliseringen i produktionen till industriell produktionsledning och analysera hur den kan förändra ledningsprocesser.
 • Relatera miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet till industriell produktionsledning och hur det integreras i både utvecklings- och driftsfasen.

Kursupplägg

Arbetet i kursen byggs upp kring föreläsningar och seminarier rörande kursens centrala områden med syfte att uppfylla lärandemålen. Kursen examineras genom en tentamen omfattande de centrala elementen inom produktionsledning samt ett projektarbete där teoretiska moment i kursen behandlas och studenten visar sin förmåga att i grupp kunna genomföra och redovisa projektuppgifter såväl skriftligt som muntligt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs ML1503 Industriella system II, 6 hp eller motsvarande.

Slutförd kurs Kandidatexamensarbete, 15 hp eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Projektarbete, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML2301

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zuhara Chavez , zuhar@kth.se