Hoppa till huvudinnehållet

ML2305 Produktionslogistik och försörjningssystem 6,0 hp

Kursen tar upp verktyg för att styra försörjningskedjor samt lösningar för att förbättra material- ­och informationsflöden i produktionslogistiska processer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ML2305 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att studenten ska få förståelse och verktyg att styra försörjningskedjor i teknikintensiva branscher men även att de ska inse hur denna teori kan appliceras på mer tjänsteproducerande försörjningskedjor. Vidare ska studenterna få djupare kunskap om hur tekniska lösningar kan förbättra material- och informationsflöden i intern produktionslogistik, transport- och lagersystem, samt inom SCM (inklusive intermodala transporter). Kursen skapar även en grund för kritisk analys av etiska, säkerhetsmässiga och integritetsmässiga utmaningar i lager och transportsystem samt interaktionen mellan människan och automatiserad utrustning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Definiera produktionslogistik och supply chain management och kategorisera de olika elementen i en försörjningskedja genom att tillämpa ett etablerat ramverk.
  • Beskriva, analysera och jämföra olika transportsystem och lagerlogistiksystem, deras komponenter och underliggande teknologier för interna och externa materialflöden. 
  • Förklara hur och under vilka krav en ökad digitalisering och olika IT system kan underlätta ett transparent och sömlöst informationsflöde inom produktionslogostiken eller inom en försörjningskedja.
  • Identifiera och analysera samverkan och informationsdelning inom produktionslogistikens delar, mellan olika delar av en organisation och mellan olika företag inom en försörjningskedja av fysiska produkter.
  • Analysera ett producerande företags behov gällande dess interna och externa logistiksystem utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv och ställa samman möjliga lösningsförslag.

Kursupplägg

Arbetet i kursen byggs upp kring föreläsningar och projektuppgift rörande kursens centrala områden. Kursen innehåller en tentamen rörande de centrala elementen i SCM och produktionslogistik samt en skriftlig inlämningsuppgift rörande tillämpningar, reflektioner och kritisk analys gällande bl a digitaliseringens koppling till den hållbara produktionens drift och utveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs ML1503 Industriella system II, 6 hp, eller motsvarande.

Slutförd kurs Kandidatexamensarbete, 15 hp eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

ML1504 eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ML2305

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Wiktorsson (magwik@kth.se)