Hoppa till huvudinnehållet

SA1006 Ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik 8,5 hp

Seminarieserie som behandlar informationssökning och muntlig och skriftlig presentation av teknisk information. Vidare ger kursen en presentation av olika tillämpningar av matematik kopplade till yrkesrollen for en ingenjör i teknisk matematik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SA1006 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Seminarieserie som behandlar informationssökning och muntlig och skriftlig presentation av teknisk information. Vidare ger kursen en presentation av olika tillämpningar av matematik kopplade till yrkesrollen för en ingenjör i teknisk matematik.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 1. visa kunskap om teknisk matematiks vetenskapliga grunder och tillämpliga metoder, samt orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 2. visa förmåga att kritiskt söka, samla och använda relevant information.
 3. visa förmåga att formulera, bedöma och hantera problem och kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom teknisk matematik.
 4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna tidsramar och tillgängliga resurser. (FF3)
 5. visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden.
 6. visa förmåga att utveckla produkter, t.ex. algoritmer och program, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
 7. visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 8. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 9. visa insikt i vetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter.

Kursupplägg

Det huvudsakliga innehållet är en serie seminarier som behandlar olika tekniska och matematiska problem som ger olika inblickar i tillämpningar av matematik kopplade till yrkesrollen för en ingenjör i teknisk matematik. Flera av dessa seminarier ges av gästföreläsare.  I samband med dessa seminarier genomförs handledda projektarbeten. Dessa projekt kommer att relatera till kunskap relaterande till andra kurser inom programmet. Vidare  ges seminarier om muntlig och skriftlig kommunikation, samt värdering informationssökning, referenshantering, samt skriftlig analys av kontextens betydelse för ett hållbart samhälle och ingenjörens etiska ansvar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt 1, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt 3, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Projekt 4, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO5 - Projekt 5, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Obs! PRO 1-2 i åk 1, PRO 3 i åk 2, PRO 4–5 i åk 3.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SA1006

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd