Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SA2002 Hållbar utveckling och forskningsmetodik inom teknisk mekanik 3,0 hp

Kursen fokuserar på ämnes- och yrkesrollsnära forskningsmetodik med koppling till jämställdhet och mångfald samt hållbar utveckling för ett klimatneutralt samhälle.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SA2002 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ges i form av olika moduler med en blandning av lärandeaktiviteter, främst i seminarieform. Modulerna fokuserar på ämnes- och yrkesrollsnära forskningsmetodik med koppling till jämställdhet och mångfald samt hållbar utveckling för ett klimatneutralt samhälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Visa insikt i vetenskapens och teknikens roll i samhället och människors ansvar för hur den används för en hållbar samhällsutveckling, med fokus på ett jämställt och klimatneutralt samhälle,

genom att

  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,

samt

  • Visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom teknisk mekanik.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå inom huvudområde teknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd