Hoppa till huvudinnehållet

SD1002 Farkostteknik 7,0 hp

Kursen skall ge en översikt av, en tidig kontakt med och ett perspektiv på, utvecklingen inom farkosttekniken och den för all farkostteknik så grundläggande tekniska mekaniken. Kursen skall vidare genom exempel introducera modeller och analysmetoder och därigenom ge insikt i förhållandet mellan teori, modell och tillämpad teknik samt teknikens och ingenjörens roll i samhället. Vidare skall kursen belysa områden som etik, jämställdhet, hållbar utveckling och kommunikationsteknik i skilda former.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SD1002 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar aktiviteter som beskrivs nedan:

 1. Föreläsningar ger en introduktion till farkostteknikområdet i ett brett perspektiv, med kopplingar mot samhället och aktuella utvecklingsriktningar. Dessutom behandlas ett antal vetenskapliga områden som är viktiga för konstruktion och drift av farkoster av olika slag. Speciellt behandlas olika farkoster och teknisk mekanik, som är en samlingsbeteckning för bland annat mekanik, hållfasthet och akustik. Vidare ges föreläsningar om miljö, yrkesetik, hållbar utveckling och projektkunskap (projektplanering och att arbeta i grupp) och kommunikationsteknik i form av muntlig och skriftlig presentation. Föreläsningarna utgör självständiga presentationer och är därför inte till fullo direkt kopplade till kurslitteraturen.
 2. Klassmöten är en plattform för diskussion och reflektion kring den teknik och naturvetenskap som du arbetar med under årskus 1 samt för träning i ingenjörsfärdigheter. Klassarbetet återkopplar kursens föreläsningar och det tillhörande kompendiematerialet genom förberedelseuppgifter, diskussion och reflektion samt utvecklar ingenjörsfärdigheter genom olika övningar och workshops.
 3. En praktisk projektuppgift inom ett farkostteknikområde. Detta ger erfarenhet att planera ett projekt och att arbeta i grupp. Resultatet presenteras muntligt för studiekamraterna och lärare samt i en rapport som granskas och godkänns av handledaren.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för hur olika farkoster tekniskt fungerar och är konstruerade.
 • Diskutera förutsättningarna för farkoster och transportsystem i ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.
 • Identifiera och diskutera mekanikens centrala roll i analys, design och utveckling av farkoster.
 • Beskriva och diskutera hur farkoster, dess funktioner och prestanda modelleras genom numerisk analys baserad på mekanik, linjär algebra, en- och flervariabelanalys.
 • Undersöka en mekanisk modell experimentellt och numeriskt.
 • Planera och genomföra projekt i grupp.
 • Dokumentera och presentera sitt arbete skriftligt och muntligt.
 • Identifiera och diskutera yrkesetiska problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övning, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Karl Bolin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD1002

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd