SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp

Design of Silent and Vibration-free Products

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grundbegrepp inom ljud och vibrationsområdet.
 • Ljud och vibrationers påverkan på människa och materiel.
 • Bestämmelser och standarder inom ljud och vibrationsområdet.
 • Linjära system med tillämpning på ljud och vibrationsområdet.
 • Frekvensspektrum.
 • Vågekvationer och dess lösningar inom ljud och vibrationsområdet.
 • Ljud och vibrationers utbredning, reflektion, transmission och stående vågor.
 • Kvasi-longitudinella vågor och torsionsvågor i stänger och axlar
 • Böjvågor i balkar.
 • Statistisk rumsakustik.
 • Ljudstrålning.
 • Ljudalstringsmekanismer.
 • Vibrationsisolering.
 • Ljud i kanaler.
 • Ljuddämpare.
 • Utformning av kraftförlopp för tyst gång.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att främja utvecklingen av tysta och vibrationsfria produkter och processer. Kursdeltagarna skall ges kunskaper nödvändiga för att genomföra en relevant analys av en produkts ljud och vibrationsegenskaper och hur dessa kan förändras genom att modifiera produktens konstruktion. Kunskaperna skall även vara en god grund till eventuella vidare studier inom ljud och vibrationsområdet.

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna

 1.  Redogöra för och förklara viktiga ljud- och vibrationstekniska begrepp och storheter.
 2. Redogöra för hur ljud- och vibrationer påverkar omgivningen.
 3. Kunna beskriva, förklara och kritiskt välja relevanta matematiska modeller och metoder till att beskriva ljud och vibrationsfenomen.
 4. Kunna tillämpa relevanta matematiska modeller och metoder till beräkning av storheter viktiga inom ljud- och vibrationsområdet.
 5. Kunna genomföra en bestämning av en produkts ljudemission.
 6. Kunna genomföra en bestämning och bedömning av en produkts vibrationer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

SF1523 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer.

Aktivt deltagande i SG1140 Mekanik II

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Teoritentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENB - Problemtentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hans Bodén

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD1116

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

SD2125 Signaler och mekaniska system

SD2140 Strukturakustik

SD2165 Akustiska mätningar

SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs

SD2155 Strömningsakustik

SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller

SD2170 Energimetoder

SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer

SD2180 Ickelinjär akustik

SD2191 Fordonsakustik och vibrationer

Kontaktperson

Ulf Erik Carlsson, ulfc@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.