Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD1116 Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 hp

Kursens fokus ligger på att förstå varför buller och vibrationer uppstår i olika slags produkter och hur denna kunskap kan användas till att konstruera produkter med låga buller och vibrationsnivåer. Kursen går att följa på engelska

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SD1116 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundbegrepp inom ljud och vibrationsområdet.
 • Ljud och vibrationers påverkan på människa och materiel.
 • Bestämmelser och standarder inom ljud och vibrationsområdet.
 • Linjära system med tillämpning på ljud och vibrationsområdet.
 • Frekvensspektrum.
 • Vågekvationer och dess lösningar inom ljud och vibrationsområdet.
 • Ljud och vibrationers utbredning, reflektion, transmission och stående vågor.
 • Kvasi-longitudinella vågor och torsionsvågor i stänger och axlar
 • Böjvågor i balkar.
 • Statistisk rumsakustik.
 • Ljudstrålning.
 • Ljudalstringsmekanismer.
 • Vibrationsisolering.
 • Ljud i kanaler.
 • Ljuddämpare.
 • Utformning av kraftförlopp för tyst gång.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att främja utvecklingen av tysta och vibrationsfria produkter och processer. Kursdeltagarna skall ges kunskaper nödvändiga för att genomföra en relevant analys av en produkts ljud och vibrationsegenskaper och hur dessa kan förändras genom att modifiera produktens konstruktion. Kunskaperna skall även vara en god grund till eventuella vidare studier inom ljud och vibrationsområdet.

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna

 1.  Redogöra för och förklara viktiga ljud- och vibrationstekniska begrepp och storheter.
 2. Redogöra för hur ljud- och vibrationer påverkar omgivningen.
 3. Kunna beskriva, förklara och kritiskt välja relevanta matematiska modeller och metoder till att beskriva ljud och vibrationsfenomen.
 4. Kunna tillämpa relevanta matematiska modeller och metoder till beräkning av storheter viktiga inom ljud- och vibrationsområdet.
 5. Kunna genomföra en bestämning av en produkts ljudemission.
 6. Kunna genomföra en bestämning och bedömning av en produkts vibrationer

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande matematik inom envariabelanalys, flervariabelanalys och algebra och geometri om minst 22,5 hp samt grundläggande mekanik om minst 7,5 hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Teoritentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENB - Problemtentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SD2125 Signaler och mekaniska system

SD2140 Strukturakustik

SD2165 Akustiska mätningar

SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs

SD2155 Strömningsakustik

SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller

SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer

SD2180 Ickelinjär akustik

SD2191 Fordonsakustik och vibrationer

Kontaktperson

Ulf Erik Carlsson, ulfc@kth.se