Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD1120 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Begrepp och modeller för vågutbredning i gaser, vätskor och fasta material.
 • Ljud och vibrationers inverkan på människan.
 • Matematiska metoder för området ljud och vibrationer.
 • Reflektion, transmission, stående vågor.
 • Egenfrekvenser och egensvängningsformer.
 • Statistisk rumsakustik.
 • Ljudalstringsmekanismer.
 • Isolering och dämpning av ljud och vibrationer
 • Konstruktionsprinciper för tysta produkter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

 • utifrån ett givet problem inom området ljud och vibrationer välja adekvat metod och genomföra beräkningar med hjälp av kurslitteraturen.
 • redogöra för, förklara och använda centrala begrepp inom området ljud och vibration, såväl för problemlösning som för mätningar
 • analysera ett ljud från en förbränningsmotor och föreslå lämplig utformning av ett ljuddämparsystem samt teoretiskt och experimentellt verifiera dess prestanda

 För högre betyg ska studenten även kunna

 •  välja metod och motivera val av metod och dess begränsningar med hjälp av litteraturen, och med dessa metoder kunna lösa komplexa problem inom området ljud och vibrationer
 • förklara samband mellan centrala begrepp inom området ljud och vibrationer

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser SG1132 Mekanik I med projekt och SF1626 Flervariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Mätövningar, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Teoritentamen, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Problemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 1. Teoritentamen: Kontrollskrivningar alt skriftlig tentamen(TEN1, 4 hp)
 2. Problemtentamen: Skriftlig tentamen med problemlösning (TEN2, 3 hp)
 3. Mätövningskurs/Lab.: Godkända mätövningsrapporter (LAB1, 0.5 hp)
 4. Projektarbete: Godkänt projektarbete (PROJ 1, 1,5 p)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Susann Boij

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD1120

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SD2125 Signaler och mekaniska system
SD2140 Strukturakustik
SD2165 Akustiska mätningar
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs
SD2155 Strömningsakustik
SD2166 Byggnadsakustik och samhällsbuller
SD2170 Energimetoder
SD2175 Numeriska metoder för akustik och vibrationer
SD2180 Ickelinjär akustik
SD2191 Fordonsakustik och vibrationer

Kontaktperson

Susann Boij (sboij@kth.se)

Övrig information

Ersätter 4B1117.