Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2224 Fordonssystemteknik för en bättre miljö 8,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om markfordons uppbyggnad, prestanda och energisamband samt därtill hörande komponenter. Fokus är på utveckling av de system och delsystem som är av betydelse för energiomvandling och som har en potential att kunna förbättras för att få mer miljövänliga fordon. Detta är en valbar kurs som vänder sig till teknologer på olika program som är intresserade av utveckling av miljövänligare fordon.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SD2224 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Fordonstyper, användningsområden
 • Fordonets indelning i system och delsystem
 • System och delsystem, speciellt sådana av betydelse för energiomvandling, reglering etc
 • Samverkan mellan olika system och delsystem
 • Införande av nya koncept och system, t ex hybrid och bränslecellsfordon
 • Utvecklingsprocessen

Lärandemål

Studenten skall efter genomförd kurs kunna:

 • beskriva hur fordon påverkar miljön på lokal, regional och global nivå,
 • redogöra för vägfordons ingående komponenter och deras funktion
 • redogöra för de motståndskrafter som påverkar fordon, såsom vikt, luftmotstånd, rullmotstånd etc.
 • genomföra beräkningar av fordons start-, accelerations- och retardationsförlopp samt backtagningsförmåga,
 • beskriva hur däck är uppbyggda, hur krafter skapas samt vad som påverkar däckens rullmotstånd,
 • beskriva grundläggande samband gällande ett fordons kurvkörningsegenskaper och komfort,
 • beskriva fordonskonstruktion i ett systemperspektiv alltifrån marknad och kravsättning till produktutveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Förkunskaper förutses från grundläggande kurser i matematik, mekanik, ellära etc. som motsvarar de tre första åren i civilingenjörsprogram inom M, T, F, K och E.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium Vehicle systems for a better environment och material utdelat under kursens gång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)
Godkända inlämningsuppgifter (ÖVN1; 3 hp)
Godkända laborationer (LAB1; 2 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Annika Stensson Trigell

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2224

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
SD2222 Fordonskomponenter
SD2225 Fordonsdynamik
SD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs

Övrig information

Platsbegränsad till maximalt 50 deltagare.
Platserna fördelas mellan studenter på högskolor engagerade inom Gröna Bilens utbildningssatsning.
Kursen är en av fem inom Gröna bilens utbildningssatsning.

OBS. Kursen har ersätts med SD2221.