SD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs 11,0 hp

Ground Vehicle Dynamics, Basic Course

Kursen behandlar markfordons dynamik och dynamiska egenskaper samt dynamisk analys av delsystem i markfordon.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen har som övergripande mål att ge kursdeltagaren en fördjupad kunskap om modellering, simulering, mätning och analys av markfordons dynamiska beteende. 

Efter kursen ska deltagaren kunna:

 • beskriva för de grundläggande begreppen inom fordonsdynamik
 • beskriva och använda koordinatsystem och koordinattransformationer för fordonsdynamisk analys
 • skapa enklare modeller för fordonsdynamisk analys
 • förklara antaganden/begränsningar med de framtagna modellerna
 • härleda rörelseekvationer för fordon för att genomföra analys av hopp- och nickrörelser som uppkommer pga. tex. acceleration, bromsning och ojämn väg
 • härleda rörelseekvationer för fordon vid stationär och instationär kurvkörning samt analysera fordonets kursstabilitet och rollbeteende
 • härleda den effektiva sidkraftskoefficienten med hänsyn tagen till de elastiska elementen i hjulupphängningen samt kunna analysera dess effekt på fordonets dynamiska egenskaper
 • härleda rörelseekvationer för fordonskombinationer och analysera dess stabilitet i girled
 • skapa köregenskapsdiagram och dra slutsatser från dessa
 • ställa upp, genomföra och analysera en enkel statistisk försöksplanering för fordonsdynamisk analys
 • förklara hur olika förändringar av fordonets konstruktion påverkar fordonets dynamiska egenskaper
 • planera, genomföra, utvärdera och presentera ett enklare fältprov för fordonsdynamisk analys.
 • tillämpa de fördjupade kunskaperna på praktiska problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Fordonsdynamiska egenskaper. Koordinatsystem och koordinattransformationer. Komfort, handling, vältning. Modellering och framtagning av rörelseekvationer för fordon vid körning rakt fram samt kurvkörning. Kraft – och vägexcitering. Instationär körning och stabilitet. Frekvensegenskaper och stegsvar. Elastiska element i hjulupphängning och effektiv sidkraftkoefficient, krängstyrning. Köregenskapsdiagram. Olinjäriteter och dimensionslösa rörelseekvationer på state-space form. Fjädrande upphängning. Momentexitering och hjulstötar. Fordonskombinationer, kopplade släpvagnsrörelser och stabilitet. Statistisk försöksplanering.

Behörighet

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/ Engelska 6, 23 hp mekanik och 33 hp matematik

Rekommenderade förkunskaper

 • Baskunskaper reglerteknik samt Matlab alt Simulink är en fördel

Litteratur

Kompendium Fordonsdynamik.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 4,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 7 hp).

Godkända inlämningsuppgifter (ÖVN1; 4 hp

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Jenny Jerrelind <jennyj@kth.se>

Övrig information

Obligatorisk för inriktningen Vägfordon.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.