Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2228 Miljövänligare fordon - projektkurs 8,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SD2228 (HT 2008–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Gruppdynamik
 • Projektarbete, projektstyrning
 • Krav, koncept och systemanalyser
 • Drivsystem,
 • Elhybrider
 • Reglering för minskade emissioner
 • Slutredovisning

Lärandemål

Syftet är att studenterna ska få tillämpa sina kunskaper om markfordons uppbyggnad, prestanda och energiomvandling, olika drivsystem och deras miljöpåverkan, i projektform.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • tillämpa kunskap och färdigheter om miljövänligare fordon,
 • ha erfarenhet av projektplanering och att arbeta i grupp,
 • känna till gruppdynamik,
 • genomföra ett projekt som innehåller både planering, rapportering, beräkning, simulering och experimentella studier,
 • presentera arbetet muntligt samt i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk (motsvarande TNC:s normer)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen vänder sig till blivande civilingenjörer som en valbar kurs under deras fjärde år.

Kursen läses som en sammanhållande del inom Gröna bilens utbildningssatsning och förutsätter därför förkunskaper från
SD2224 Fordonssystemteknik för en bättre miljö
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Boken Handbok för mindre projekt

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Rapport, 8,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Muntliga presentationer och rapporter av deluppgifter löpande under kursen. Dokumenterad projektstyrning och utfört samarbete i grupp. Kursen avslutas med muntlig slutredovisnings och inlämning av slutrapport. (PRO1; 8 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Annika Stensson Trigell

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2228

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Annika Stensson Trigell, annika@kth.se, tel. 790 7657

Övrig information

Platsbegränsad till maximalt 30 studenter.
Platserna fördelas mellan studenter på högskolor engagerade inom Gröna Bilens utbildningssatsning.
Kursen är den avslutande kursen inom Gröna bilens utbildningssatsning.

Kursen har 30 platser att fördela mellan studenter på högskolor engagerade inom Gröna Bilen satsningen.

Kursen har ersätts av SD2229 och SD2230