SD2306 Spårtrafiksystem och spårfordon 9,0 hp

Railway Systems and Rail Vehicles

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Denna kurs ger en introduktion till spårtrafiksystem och dess fordon samt exempel på den snabba utvecklingen inom området. Kursen är den enda övergripande kursen om spårtrafiksystem i Sverige på högskolenivå.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen avser ge dig grundläggande kunskaper om olika spårtrafiksystems delar och egenskaper. Kursen beskriver också i mera detalj olika spårburna fordons uppbyggnad och funktion samt de krav fordonen måste uppfylla. Kursen vill ge dig en god plattform för arbete inom spårtrafiksektorn, såväl nationellt som internationellt.

Mera specifikt ska du efter fullföljd kurs kunna:

 • redogöra för spårtrafiksystems olika delar samt dess möjligheter och begränsningar
 • förklara hur banorna, signalsäkerhetssystem och elektrifiering fungerar och kan förbättras
 • konstruera en tidtabell för tågtrafik på en given bana
 • förklara hur boggier, korglutning, drivsystem och bromsystem fungerar och kan förbättras
 • beräkna tågprestanda såsom accelerations- och bromsförmåga, medelhastighet och energiförbrukning
 • bestämma rimliga mått samt inredning och resandemiljö för ett tåg för en given trafikuppgift
 • överslagsmässigt kalkylera intäkter och utgifter för ett givet trafikupplägg
 • diskutera trender och framtidsutsikter för spårburen trafik

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion till järnvägsteknik, organisation m.m. Bananläggningar och banteknik. Spårfordon – introduktion och översikt. Spårfordons dynamik och deras samverkan med banan. Elektrisk tågdrift och dess anläggningar. Signal- och trafikledningssystem. Tågtrafik – marknad, krav och säkerhet. Tågtrafik – terminaler, planering och kapacitet. Spårtrafiken och miljön: energiförbrukning, luftföroreningar, externbuller, externvibrationer, utrymme och barriäreffekter. Företags- och samhällsekonomi. Spårtrafikens utveckling och framtid. Spårfordon - tekniska grunder. Aerodynamik och gångmotstånd. Löpverk, boggier och korglutning. Traktionsteknik: traktionsmotorer, kraftöverföring, traktionsmekanik och strömavtagning. Bromsteknik. Vagnskorgar. Resandemiljö, inredning och hjälpkraft. Internbuller, internvibrationer och klimattålighet. Fordonsmarknad och fordonsutveckling. Övningsuppgifter. Projektuppgift: att principkonstruera ett snabbtåg. Studiebesök: Bombardier Transportation, Banverket och Interfleet Technology

Behörighet

Grundläggande kunskaper i mekanik och elektroteknik.

Litteratur

Andersson E och Berg M: Spårtrafiksystem och spårfordon, kompendium i två delar (på svenska), Avd. för Spårfordon, KTH, Stockholm.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftliga tentamina (TEN1, TEN2; vardera 3 hp). Projektuppgift (PRO1, 3 hp).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Mats Berg <mabe@kth.se>

Övrig information

Ersätts av SD2307.

Påbyggnad

AF2901 Väg- och banteknik,
AH2026 Tågtrafik – marknad och planering, gk,
EJ2400 Elektrisk traktion,
SD2313 Rail Vehicle Dynamics

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.