Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hpAdministrera Om kursen

Dimensionering och optimering av kompositstrukturer med tonvikt på sandwichkonstruktioner.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2416 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande balkteori för sandwichkonstruktioner. Platteori (Reissner/Mindlin) för sandwichkonstruktioner. Brottkriterier och finita elementmodellering av sandwichkonstruktioner. Grundläggande strukturoptimering av komposit- och sandwichstrukturer. Livscykelanalys, tillverknings- och miljöaspekter. Obligatoriska moment i kursen är en experimentell laboration samt en programmerings- och dimensioneringsuppgift.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  • dimensionera sandwichbalkar och isotropa sandwichplattor utsatta för transversella laster och laster i planet, med hänsyn till transversell förskjutning, hållfasthet, kritisk bucklingslast, egenfrekvenser och lokalbuckling
  • avgöra när sandwichkonstruktioner är lämpliga gentemot andra strukturkoncept
  • använda optimeringsmetoder, med och utan bivillkor
  • ställa upp ett strukturmekaniskt problem som ett optimeringsproblem och lösa detta
  • diskretisera och utföra finita elementanalys av sandwichkonstruktioner

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basprogram BD, M, P, T eller motsvarande. SF1861 Optimeringslära för T, SD2411 Lättkonstruktioner och FEM och SD2413 Fiberkompositer – Analys och Design rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Zenkert, D. An Introduction to Sandwich Structures, 2006.

Kompendium i strukturoptimering

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laboration (LAB; 3 hp) och skriftlig tentamen (TEN; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Wennhage

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2416

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd