SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp

Structural Optimisation and Sandwich Design

Dimensionering och optimering av kompositstrukturer med tonvikt på sandwichkonstruktioner.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande balkteori för sandwichkonstruktioner. Platteori (Reissner/Mindlin) för sandwichkonstruktioner. Brottkriterier och finita elementmodellering av sandwichkonstruktioner. Grundläggande strukturoptimering av komposit- och sandwichstrukturer. Livscykelanalys, tillverknings- och miljöaspekter. Obligatoriska moment i kursen är en experimentell laboration samt en programmerings- och dimensioneringsuppgift.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  • dimensionera sandwichbalkar och isotropa sandwichplattor utsatta för transversella laster och laster i planet, med hänsyn till transversell förskjutning, hållfasthet, kritisk bucklingslast, egenfrekvenser och lokalbuckling
  • avgöra när sandwichkonstruktioner är lämpliga gentemot andra strukturkoncept
  • använda optimeringsmetoder, med och utan bivillkor
  • ställa upp ett strukturmekaniskt problem som ett optimeringsproblem och lösa detta
  • diskretisera och utföra finita elementanalys av sandwichkonstruktioner

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Basprogram BD, M, P, T eller motsvarande. SF1861 Optimeringslära för T, SD2411 Lättkonstruktioner och FEM och SD2413 Fiberkompositer – Analys och Design rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Zenkert, D. An Introduction to Sandwich Structures, 2006.

Kompendium i strukturoptimering

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Laboration (LAB; 3 hp) och skriftlig tentamen (TEN; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Wennhage

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2416

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.