SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp

Structural Optimisation and Sandwich Design

Dimensionering och optimering av kompositstrukturer med tonvikt på sandwichkonstruktioner.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

 • dimensionera sandwichbalkar och isotropa sandwichplattor utsatta för transversella laster och laster i planet, med hänsyn till transversell förskjutning, hållfasthet, kritisk bucklingslast, egenfrekvenser och lokalbuckling
 • avgöra när sandwichkonstruktioner är lämpliga gentemot andra strukturkoncept
 • använda optimeringsmetoder, med och utan bivillkor
 • ställa upp ett strukturmekaniskt problem som ett optimeringsproblem och lösa detta
 • diskretisera och utföra finita elementanalys av sandwichkonstruktioner

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande balkteori för sandwichkonstruktioner. Platteori (Reissner/Mindlin) för sandwichkonstruktioner. Brottkriterier och finita elementmodellering av sandwichkonstruktioner. Grundläggande strukturoptimering av komposit- och sandwichstrukturer. Livscykelanalys, tillverknings- och miljöaspekter. Obligatoriska moment i kursen är en experimentell laboration samt en programmerings- och dimensioneringsuppgift.

Behörighet

Basprogram BD, M, P, T eller motsvarande. SF1861 Optimeringslära för T, SD2411 Lättkonstruktioner och FEM och SD2413 Fiberkompositer – Analys och Design rekommenderas.

Litteratur

Zenkert, D. An Introduction to Sandwich Structures, 2006.

Kompendium i strukturoptimering

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Laboration (LAB; 3 hp) och skriftlig tentamen (TEN; 3 hp).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Per Wennhage <wennhage@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.