Hoppa till huvudinnehållet

SD2420 Avancerad dimensionering av svetsade konstruktioner 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SD2420 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika metoder för utmattningsdimensionering av svetsade konstruktioner; Nominell spänningsmetod, Hot Spot/Geometrisk spänningsmetod, Effektiv-anvisningsspänningsmetod och tillämpad linjär elastisk brottmekanik (LEFM).  Inverkan av olika faktorer som påverkar utmattningslivslängden och risken för haveri behandlas, så som; anvisningar, defekter, svetsegenspänningar, fleraxlig belastning, mm. Olika förbättringsmetoder för att öka kvaliteten och livlängden på svetsad konstruktion behandlas. Olika svetsklassystem för att kvalitetssäkra svetsar i konstruktion och produktion studeras och jämförs. I kursen  diskuteras även olika designnormer, koder och rekommendationer för utmattningsdimensionering av svetsade konstruktioner tex. IIW:s "Fatigue Design Rules of Welded Structures and  Components". Utvärdering och utmattningssimensionering av svetsade konstruktioner mha FEM behandlas vad gäller; randvillkor, noggrannhet, olinjäritet, sub-modellering, tredimensionella effekter. Olika state-of the art programvaror för brottmekaniska predikteringar av utmattningslivslängden presenteras, diskuteras och används.

Lärandemål

För att säkerställa konstruktioners hållfasthet har under de senaste 30 åren olika dimensioneringsnormer utvecklats och kommit till användning inom tillverkande industri, med ibland låg precision.  I samband med införandet av Finit Element Analys har nya möjligheter utvecklats. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 1. Välja metod  för att genomföra en livslängdsanalys med rimlig noggrannhet för olika typer av konstruktioner.
 2. Förstå inverkan av svetsegenspänningar.
 3. Förstå inverkan av olika typer av förekommande defekter och anvisningar.
 4. Modellera och genomföra livslängdsanalyser av komplexa svetsförband.
 5. Välja relvanta förbättringsmetoder.
 6. Använda svetsklasser.  

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

FEM, Linjär brottmekanik (LEFM) samt grundläggande kunskaper i hållfasthetslära, materiallära och utmattning. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1) Ett för ändamålet nyskrivet kurskompendium: Advanced design of welded structures.

2) Utdelade artiklar.  Utdrag ur standarder, koder och normer.

Lista med av ytterligare litteratur som rekommenderas kommer vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • BER1 - Hemuppgift 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • BER2 - Hemuppgift 2, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer och övningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygsskala P/F

Övriga krav för slutbetyg

LAB1 - 3 datorlabrationer/övningar på utmattningsdimensionering med FEM. Examination genom inlämning av laborationsrapport.

BER1 - 1 omfattande hemuppgift som behandlar utmattningdimensionering av svetsad konstruktion. Examination; rapport som redovisas och godkännes.

BER2 - 1 omfattande hemuppgift/fall studie som behandlar utmattningdimensionering av svetsad konstruktion. Examination; rapport som redovisas och godkännes.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zuheir Barsoum

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2420

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Zuheir Barsoum, zuheir@kth.se