Hoppa till huvudinnehållet

SD2461 Individuellt projektarbete Lättkonstruktion 10,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SD2461 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Arbetets innehåll utformas individuellt från fall till fall, beroende på studentens personliga intresse och inriktning samt tillgänglighet på lämpliga uppgifter. Arbetet kan utföras av fler studenter tillsammans men i så fal på ett sätt så att deras individuella bidrag är tydliggjort och spårbart.

Lärandemål

Studenten förväntas med adekvat handledning genom det utförda arbetet visa prov på att kunna:

- självständigt planera och genomföra en konstruktionsuppgift eller annan utredande teknisk uppgift inom ämnet Lättkonstruktioner

- omsätta i studierna erhållna kunskaper så att de tillämpas i projektarbetet

- inhämta ytterligare kunskap och information som är tillämplig för uppgiftens genomförande

- i diskussioner och/eller muntlig presentation redogöra för förutsättningar, metodik, tillvägagångssätt och resultat på ett sätt som är tydligt och begripligt för en tekniskt kunnig person

- skriftligt redovisa arbetet enligt ovan beskrivna omfattning enligt etablerade normer för struktur, språk och innehåll, så att en tekniskt kunnig men icke insatt person kan tillgodogöra sig det utförda arbetet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Varierar med uppgift.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Varierar med uppgift.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ÖVN1 - Skriftlig rapport, 10,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig rapport i kombination med kontinuerlig muntlig uppföljning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stefan Hallström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2461

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ges genom handledning snarare än undervisning.

Kursen ges efter överenskommelse med examinator.