Hoppa till huvudinnehållet

SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp

Aerodynamik är ett mycket centralt ämnesområde inom utformning av flygplan, men är även viktigt vid konstruktion av t.ex. bilar, snabbtåg, båtar och broar. Aerodynamiska egenskaper för flygplan och komponenter kan i många fall beräknas genom att med numeriska metoder lösa de differentialekvationer som beskriver det omgivande strömningsfältet. Den här kursen behandlar metodik för och tillämpningar av beräkningsaerodynamik för utformning av flygplan.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan SD2611 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Under föreläsningar beskrivs grundläggande teori inom beräkningsaerodynamik (eller CFD - Computational Fluid Dynamics); modeller för viskös strömning, inviskös strömning kopplad med gränsskiktsberäkningar, kompressibel och inkompressibel strömning. Egenskaper hos de styrande partiella differentialekvationerna behandlas, samt numeriska metoder för att lösa dessa.

Grundläggande teori tillämpas sedan i ett antal datorlaborationer där du får lära dig att använda några olika CFD-programvaror (särskilt den svenska programvaran EDGE). Med hjälp av dessa program skall du lösa konkreta problemställningar inom aerodynamik. Laborationerna utförs i grupper. Gästföreläsningar ger inblick i industriella tillämpningar av CFD, speciellt samspelet mellan aerodynamik och formgivning av flygplan.

Lärandemål

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna:

  • motivera olika matematiska modeller av luftströmningen kring ett flygplan,
  • använda moderna beräkningsmetoder för att beräkna tryckfördelningar och aerodynamiska krafter på flygplan, både i låg och hög fart,
  • beräkna inverkan av gränsskikt, avlösning, lågfartsstål, vågmotstånd och stötstall för en flygplansvinge,
  • tillämpa beräkningsaerodynamik för att utföra aerodynamisk utformning av flygplan, samt förklara uppnådda resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SD2601 Flygteknik samt SD2800 Experimentell aerodynamik eller tillåtelse från kursansvarig.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Rizzi, A., Computational Aerodynamics in Aircraft Design. Lecture Notes, KTH Farkost och flyg.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 4 hp).
Inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp).
Skriftlig tentamen (TEN1; 2 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2611

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter SD2610.