SD2701 Marinteknik 8,0 hp

Introduction to Naval Architecture

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En bred marinteknisk kurs där den klassiska skeppsteknikens frågor om stabilitet, motstånd och framdrivning för motorfartyg behandlas tillsammans med studier av segelbåtars mekanik och prestanda. Studenterna redovisar en stor del av sitt arbete genom rapporter -ingenjörens viktigaste kommunikationsmedel. Kursen belyser också den moderna sjöfarten genom projektuppgifter och gästföreläsningar. Kursen vänder sig till studenter i åk. 3, 4 och 5.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenterna kunna

 • redogöra för grundläggande seglingstekniska termer,
 • redogöra för segelbåtens funktion avseende dess framdrivning och motstånd,
 • redogöra för lyftande profilers principiella karaktäristik,
 • ställa upp och förklara segelbåtens mest fundamentala jämviktsekvationer,
 • utifrån ett polardiagram identifiera en segelbåts prestanda,
 • implementera ett prestandaberäkningsprogram för segelbåtar(VPP),
 • optimera en segelbåt med hjälp av ett VPP,
 • redogöra för vilka olika sjöfartsmarknader som finns, och för respektive marknad beskriva: -vad som kännetecknar fartygen; -vad ett fartyg typiskt kostar; -ungefär hur stort det globala transportarbetet är i ton respektive kronor; -huvudsakliga godsflödesvägar; samt -signifikanta svenska aspekter,
 • redogöra för sjöfartens olika aktörer samt beskriva dessas respektive roller,
 • redogöra för miljöfördelar med sjöfart jämfört med andra transportslag, samt beskriva de främsta sjöfartsrelaterade miljöproblemen och åtgärder för att komma till rätta med dem,
 • angripa ett ingenjörsproblem som kanske inte är fullständigt formulerat, genom att göra rimliga antaganden och överslag,
 • göra motiverade antaganden och överslag om fartygsform och dimensioner för analys av lastkapacitet, stabilitetsegenskaper och effektbehov i en inledande projekteringsfas samt bedöma hur resultaten påverkas av noggrannheten i gjorda antaganden,
 • redogöra för olika bidrag till ett fartygs framdrivningsmotstånd samt för ett visst fartyg uppskatta dessa med semi-empiriska metoder,
 • använda modellförsöksdata för att uppskatta framdrivningsmotståndet för motsvarande fartyg i fullskala och motivera varför Froudes modellag används vid modellexperiment med ytskäranade kroppar,
 • tolka en GZ-kurva och redogöra för hur fartygets geometri och tyngdpunktsläge påverkar stabiliteten,
 • tillämpa internationella och nationella regelverk för fribord och stabilitet vid bedömning av ett fartygs sjövärdighet,
 • välja fartygspropeller med utgångspunkt från fartygets effektbehov och skrovets konstruktionskoefficienter,
 • redovisa projektuppgifter genom rapporter skrivna på svenska (med abstract på engelska) så att helheten från problemformuleringen via lösningsmetod till resultat, kommuniceras till läsaren.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen byggs kring följande huvudområden:

 • hydrostatik –trim och stabilitet
 • framdrivningsystem –propeller och segel
 • framdrivningsmotstånd och effektbehov –hydromekanisk bakgrund och beräkningsmetoder
 • inledande sjöfarkostprojektering

Därutöver ges allmän orientering i marina system genom gästföreläsningar från relevant industri, t.ex. om manövrering maskinsystem och klassregler.

Behörighet

Basprogram T, M P, F eller motsvarande.

Litteratur

Kurspärm: Garme, Kuttenkeuler & Rosén.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp), inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp) och laborationer (LAB1; 2 hp).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Jakob Kuttenkeuler <jakob@kth.se>

Övrig information

Ersätts av SD2710.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.