SD2703 Marin dynamik 8,0 hp

Marine Dynamics

I denna kurs studeras det dynamiska samspelet mellan vatten och fartyg och andra marintekniska system och detta samspels inverkan på fartygets eller systemets sjövärdighet inom delområdena manövrering och sjöegenskaper. Kursen bygger på och fördjupar dina kunskaper från tidigare kurser i mekanik och matematik, och ger träning i att angripa mer komplexa ingenjörsfrågeställningar, modellera krafter och fartygsresponser, samt i att kommunicera tekniska sammanhang, analyser och resultat. Kursen vänder sig främst till studenter i åk. 4 och 5 och är obligatorisk i åk 4 för studenter i fördjupningen Marina system.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • förklara hur ett fartygs utformning, längd, bredd, massfördelning etc, påverkar fartygets sjöegenskaper och manöveregenskaper,
 • modellera vattenvågor och sjötillstånd såväl hydromekaniskt som probabilistiskt,
 • uppskatta ett fartygs rullningsegenskaper genom experiment,
 • använda kunskaperna i mekanik från tidigare kurser till att härleda och lösa linjära rörelseekvation för fartygs rörelser i vågor och manövrering,
 • förklara begränsningar för linjär teori,
 • redogöra för principerna för modellering av fartygs rörelser i vågor och manövrering, och de olika koefficienter som ingår i rörelseekvationerna,
 • förklara vad linjär stripmetod är, vad den används till, och vad den har för begränsningar,
 • förklara vad sjöegenskaps- och manöverkriterier är och hur de tillämpas,
 • förklara begreppen transferfunktion, vågspektrum, responsspektrum och mötandefrekvens,
 • beräkna ett fartygs responser i ett viss sjötillstånd baserat på signalanalytiska och probabilistiska metoder, samt utvärdera ett fartygs operabilitet,
 • förklara de olika faserna i en gir,
 • förklara innebörden av ett fartygs kursstabilitet, bedöma ett fartygs kursstabilitet utifrån fartygets huvuddimensioner, samt ge en överblick av olika metoder (experimentella och numeriska) för att avgöra ett fartygs kursstabilitet,
 • använda en kommersiell programvara för att beräkna diverse manöveregenskaper,
 • planera, genomföra och analysera sjöegenskaps- och manöverprover,
 • dokumentera en teknisk analys i rapportform på ett sådant sätt att helheten, från problemformuleringen via lösningsmetod till resultat, kommuniceras till läsaren.

Kursens huvudsakliga innehåll

Experimentella studier av fartygs rullningsdynamik, kursstabilitet och manöverförmåga i fullskala vid studiebesök ombord på ett fartyg. Hydromekanisk och probabilistiskt modellering av havsvågor. Formulering och lösning av rörelseekvationer för analys av fartygs manöverförmåga och sjöegenskaper. Analys av fartygs sjöegenskaper och manöveregenskaper genom datorövningar med kommersiell programvara. Projektarbete där varje student utvärderar och förbättrar sjöegenskaper och manöveregenskaper för ett visst fartyg.

Behörighet

Basprogram T, M, P, F eller motsvarande.

Litteratur

Kurspärm Garme, Kuttenkeuler & Rosén.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Övningsuppgifter (ÖVN1).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Karl Garme (garme@kth.se) tel. 0703-971717

Examinator

Anders Rosén <aro@kth.se>

Övrig information

Ordinarie examinator är Jakob Kuttenkeuler.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.