Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2703 Marin dynamik 8,0 hpAdministrera Om kursen

I denna kurs studeras det dynamiska samspelet mellan vatten och fartyg och andra marintekniska system och detta samspels inverkan på fartygets eller systemets sjövärdighet inom delområdena manövrering och sjöegenskaper. Kursen bygger på och fördjupar dina kunskaper från tidigare kurser i mekanik och matematik, och ger träning i att angripa mer komplexa ingenjörsfrågeställningar, modellera krafter och fartygsresponser, samt i att kommunicera tekniska sammanhang, analyser och resultat. Kursen vänder sig främst till studenter i åk. 4 och 5 och är obligatorisk i åk 4 för studenter i fördjupningen Marina system.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SD2703 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Experimentella studier av fartygs rullningsdynamik, kursstabilitet och manöverförmåga i fullskala vid studiebesök ombord på ett fartyg. Hydromekanisk och probabilistiskt modellering av havsvågor. Formulering och lösning av rörelseekvationer för analys av fartygs manöverförmåga och sjöegenskaper. Analys av fartygs sjöegenskaper och manöveregenskaper genom datorövningar med kommersiell programvara. Projektarbete där varje student utvärderar och förbättrar sjöegenskaper och manöveregenskaper för ett visst fartyg.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • förklara hur ett fartygs utformning, längd, bredd, massfördelning etc, påverkar fartygets sjöegenskaper och manöveregenskaper,
 • modellera vattenvågor och sjötillstånd såväl hydromekaniskt som probabilistiskt,
 • uppskatta ett fartygs rullningsegenskaper genom experiment,
 • använda kunskaperna i mekanik från tidigare kurser till att härleda och lösa linjära rörelseekvation för fartygs rörelser i vågor och manövrering,
 • förklara begränsningar för linjär teori,
 • redogöra för principerna för modellering av fartygs rörelser i vågor och manövrering, och de olika koefficienter som ingår i rörelseekvationerna,
 • förklara vad linjär stripmetod är, vad den används till, och vad den har för begränsningar,
 • förklara vad sjöegenskaps- och manöverkriterier är och hur de tillämpas,
 • förklara begreppen transferfunktion, vågspektrum, responsspektrum och mötandefrekvens,
 • beräkna ett fartygs responser i ett viss sjötillstånd baserat på signalanalytiska och probabilistiska metoder, samt utvärdera ett fartygs operabilitet,
 • förklara de olika faserna i en gir,
 • förklara innebörden av ett fartygs kursstabilitet, bedöma ett fartygs kursstabilitet utifrån fartygets huvuddimensioner, samt ge en överblick av olika metoder (experimentella och numeriska) för att avgöra ett fartygs kursstabilitet,
 • använda en kommersiell programvara för att beräkna diverse manöveregenskaper,
 • planera, genomföra och analysera sjöegenskaps- och manöverprover,
 • dokumentera en teknisk analys i rapportform på ett sådant sätt att helheten, från problemformuleringen via lösningsmetod till resultat, kommuniceras till läsaren.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basprogram T, M, P, F eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurspärm Garme, Kuttenkeuler & Rosén.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Övningsuppgifter (ÖVN1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anders Rosén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2703

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Karl Garme (garme@kth.se) tel. 0703-971717

Övrig information

Ordinarie examinator är Jakob Kuttenkeuler.