Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2708 Skrovkonstruktion 6,0 hpAdministrera Om kursen

Denna kurs behandlar design och dimensionering av stora komplexa strukturer. Kursen handlar specifikt om fartygsstrukturer, men grundläggande principer och design och dimensioneringsmetodik är dock allmängiltig även för andra typer av strukturer som broar och byggnader. De största fartygen är över 300 meter långa och är därmed de i särklass största mobila strukturer som människan skapat. Vare sig det handlar om gigantiska tankfartyg, kanoter, segelbåtar, eller gotlandsfärjor, så ställer just det faktum att fartyg rör på sig speciella krav på att strukturen ska vara viktseffektiv. Samtidigt utsätts fartyg för stora och komplicerade belastningar framför allt från de vindgenererade vågorna. Målet är att du efter fullgjord kurs ska kunna hantera dessa utmaningar vid design och dimensionering av skrov.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SD2708 (HT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar genomgång av fartygsstrukturers principiella uppbyggnad och de belastningar skrov utsätts för; tillämpning av teknisk balkteori, lättkonstruktioner och finit elementmetod vid analys av fartygsstrukturer; genomgång av klassregler; projektarbete där varje student dimensionerar skrovstrukturen för ett visst fartyg.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

 • förklara fartygsstrukturers principiella uppbyggnad samt funktionen hos de olika strukturelementen i ett skrov,
 • förklara vilka belastningar som verkar på ett fartygsskrov samt hur de bestäms vid dimensionering,
 • förklara hur global och lokal styrka (för hela skrovet och för respektive lokalt strukturelement), styvhet, buckling och utmattning, beaktas vid skrovdimensionering,
 • använda kunskaper om strukturmekanik och teknisk balkteori från tidigare kurser för att analysera global och lokal skrovstyrka och styvhet,
 • använda finit elementmetod för att göra direkta beräkningar av lokal skrovstyrka,
 • redogöra för klassreglernas syfte och uppbyggnad,
 • dimensionera ett skrov enligt klassreglerna baserat på regelkrav och direkta beräkningar,
 • göra en preliminär uppskattning av skrovvikten,
 • diskutera skrovkonstruktionsrelaterade frågor med användande av vedertagen terminologi,
 • dokumentera en teknisk analys i rapportform på ett sådant sätt att helheten, från problemformuleringen via lösningsmetod till resultat, kommuniceras till läsaren.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basprogram T, M, P, F eller motsvarande samt kursen Lättkonstruktioner eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Rosén A., Kurspärm, KTH Marina system, 2010.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Projektuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

ÖVN1 - Övningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ivan Stenius

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2708

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ivan Stenius (stenius@kth.se)

Övrig information

Ersätter SD2704.

SD2708 Ersätts av SD2722 f.o.m. HT15.

Max 30 studenter.