SD2723 Marin hydromekanik 7,5 hp

Marine Hydromechanics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Denna kurs ger möjlighet att tillämpa och fördjupa kunskaper i mekanik, strömningslära, statistik och matematik, vid modellering och utvärdering av fartygs sjöegenskaper och manövrerbarhet. Målet är att studenter efter att ha genomgått kursen ska kunna:

 1. utreda, utvärdera och tolka ett fartygs rullnings- och stabilitetsegenskaper, samt dess operabilitet med avseende på sjöegenskaper och manöverförmåga;
 2. modellera vattenvågor och sjötillstånd;
 3. modellera fartygs manövreringsegenskaper och fartygsrörelser i vågor;
 4. karakterisera de stokastiska processer som beskriver fartygs gensvar i vågor och tolka gensvaren mot säkerhetsstandarder;
 5. engagerat bidra i lagarbete och gruppdiskussioner;
 6. tydligt presentera och diskutera ingenjörsslutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dem, muntligt och skriftligt;
 7. diskutera säkerhet, prestanda, ekonomiska och miljömässiga aspekter kopplade till sjöegenskaper och manövrering.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier, experiment, och praktisk problemlösning och omfattar: Analytisk och numerisk analys av fartygsrörelser och manövrering. Hydromekanisk och probabilistiskt modellering av vågor. Operabilitetsanalys med avseende på sjöegenskaper och sjövärdighet. Fartygsgensvar både i tids- och frekvensplanet där det linjära svaret beräknas med hjälp av fartygets överföringsfunktion och sjötillståndet uttryckt som vågspektrum. Karakterisering av stokastiska processer (vågor och fartygsgensvar) i termer av statistiska mått och extremvärden. Fullskaleförsök för att undersöka ett fartygs rullningsegenskaper och dess manövreringsförmåga.

Behörighet

Kandidatexamen i Farkostteknik, Teknisk fysik, Maskinteknik eller motsvarande

Litteratur

Kurspärm, Garme, Kuttenkeuler & Rosén

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 5,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

ÖVN 1 5,5 ECTS

TEN 1 2 ECTS

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Karl Garme (garme@kth.se)

Examinator

Anders Rosén <aro@kth.se>

Övrig information

Kursen ersätter SD2703.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.