Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2805 Flygmekanik 9,0 hpAdministrera Om kursen

Många olika krafter verkar på ett flygplan. Aerodynamiken ger lyftkraft och motstånd, motorn ger dragkraft; styrytor och reglage används för att variera krafterna så att flygplanet kan manövreras. Inom flygmekaniken lär du dig att simulera ett flygplans rörelse i atmosfären och hur dess utformning påverkar stabilitet och styrning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2805 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är baserad på föreläsningar vars innehåll används vid tillämpade laborationer i vindtunnel och vid dator. Laborationsmomenten utförs i grupp, men resultaten redovisas individuellt i rapportform. Kursen inleds med en kort introduktion till Matlab, eftersom huvuddelen av beräkningarna sker i detta program. Här ges du möjlighet att skapa en egen "verktygslåda" att använda i de efterföljande kursmomenten.

Parallellt med föreläsningarna tillämpar du teorin i laborations- och övningsuppgifter där du också måste använda kunskaper från tidigare kurser i flygteknik, mekanik, numeriska metoder och linjär algebra. Kursen behandlar allmänna rörelseekvationer för flygfarkoster, modeller av flygplan och atmosfären samt jämviktsvillkor. Därefter linjärisering och lösning av rörelseekvationer. Detta lägger sedan grunden för prestandaanalys, analys av rörelsemoder samt styrning och styrningsuppförande. Utöver detta ges en orientering om sensorer och aktuatorer.

Lärandemål

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna:

 • formulera rörelseekvationer för ett flygplan i atmosfärisk flygning,
 • motivera de antaganden som görs för att förenkla ett flygmekaniskt problem,
 • beräkna jämvikt och stabilitet för ett flygplan,
 • förklara ett flygplans grundläggande rörelsemönster och de mekanismer som orsakar dessa,
 • med hjälp av förenklade rörelseekvationer kunna dimensionera ett enkelt reglersystem,
 • utföra enklare flygbaneberäkningar genom att tidsintegrera rörelseekvationer,
 • presentera dina resultat i en välskriven rapport.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SD2601 Flygteknik eller tillåtelse från kursansvarig.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Etkin, B. and Reid, L. D. Dynamics of Atmospheric Flight: Stability and Control. John Wiley & Sons, 1996.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 3 hp).
Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp).
Godkänt projektarbete (PRO1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulf Ringertz

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2805

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2810 Aeroelasticitet.