Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2806 Flygaerodynamik vid transonisk och supersonisk strömning 6,0 hp

Kursen är en avancerad kurs inom Master of Aerospace Engineering och behandlar flygning vid transoniska och supersoniska tillstånd, med fokus på aerodynamik, prestanda och flygmekanik, samt flygkonfigurationsgeometri.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för TTEMM TEMA.

För andra masterprogram under förutsättning att kursen kan ingå i programmet samt särskild överenskommelse med examinator.

Del av program

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 2, Valfri

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 2, FLT, Valfri

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51865

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kontaktperson

Raffaello Mariani (rmariani@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SD2806 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen täcker följande ämnen:

Studie av kompressibelt flöde.

Aerodynamik för flygplan med transonisk och supersonisk hastighet.

Flygplansprestanda vid transonisk och supersonisk hastighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • Beskriva parametrarna för flygplanskonfigurationen som krävs för transonic och supersonisk flygning
 • Definiera och förklara de grundläggande aerodynamiska begreppen aerodynamik som tillämpas på flygning med transonisk och supersonisk hastighet
 • Definiera och förklara de grundläggande begreppen för flygplanets prestanda och flygmekanik för ett flygplan i transonisk och supersonisk flygning
 • Utvärdera och korrelera på ett sammanhängande sätt de grundläggande begreppen
 • Lösa enkla beräkningsproblem inom aerodynamik, prestanda och flygmekanik
 • Tillämpa undervisad teori och begrepp för analys av öppna tekniska frågor och / eller forskningsfrågor

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå inom huvudområde teknik.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

SG2215 Kompressibel strömning

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2601 Flygteknik

SD2805 Flygmekanik

Kontaktperson

Raffaello Mariani (rmariani@kth.se)