Hoppa till huvudinnehållet

SD2806 Flygaerodynamik vid transonisk och supersonisk strömning 6,0 hp

Kursen är en avancerad kurs inom Master of Aerospace Engineering och behandlar flygning vid transoniska och supersoniska tillstånd, med fokus på aerodynamik, prestanda och flygmekanik, samt flygkonfigurationsgeometri.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SD2806 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen täcker följande ämnen:

Studie av kompressibelt flöde.

Aerodynamik för flygplan med transonisk och supersonisk hastighet.

Flygplansprestanda vid transonisk och supersonisk hastighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:

 • Beskriva parametrarna för flygplanskonfigurationen som krävs för transonic och supersonisk flygning
 • Definiera och förklara de grundläggande aerodynamiska begreppen aerodynamik som tillämpas på flygning med transonisk och supersonisk hastighet
 • Definiera och förklara de grundläggande begreppen för flygplanets prestanda och flygmekanik för ett flygplan i transonisk och supersonisk flygning
 • Utvärdera och korrelera på ett sammanhängande sätt de grundläggande begreppen
 • Lösa enkla beräkningsproblem inom aerodynamik, prestanda och flygmekanik
 • Tillämpa undervisad teori och begrepp för analys av öppna tekniska frågor och / eller forskningsfrågor

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå inom huvudområde teknik.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

SG2215 Kompressibel strömning

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2806

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2601 Flygteknik

SD2805 Flygmekanik

Kontaktperson

Raffaello Mariani (rmariani@kth.se)