SD2816 Rocket Science 7,5 hp

Rocket Science

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

I den här kursen studeras centrala aspekter av rymdfart. Två huvudområden behandlas i kursen: raketfarkosters dynamik och grundläggande banmekanik. Den främsta målsättningen är du ska få en god förståelse av grundläggande koncept, men du ställs också inför mer komplexa frågeställningar i form av projektarbeten. Kursen har också en målsättning att vidareutveckla vissa professionella färdigheter, t.ex. din förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera effektivt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna

 • härleda och förklara fundamenta inom raketframdrivning, såsom dragkraftsekvationen, specifik impuls för en raketmotor, raketekvationen och flerstegsprincipen,
 • formulera passande rörelseekvationer för en raketfarkost, och baserat på dessa utföra en preliminär beräkning av dess bana,
 • härleda och förklara fundamenta inom banmekanik, såsom Newtons gravitationslag, rörelseekvationerna för tvåkropparsproblemet, deras lösningar i form av olika banor, storheter som bevaras längs en bana, samt
 • på en konceptuell nivå, planera ett geocentriskt eller interplanetärt rymduppdrag, vilket bland annat omfattar utarbetande av lämpliga banor, bedömning av antal steg som krävs, och uppskattning av energi- och massbudget.

Utöver målen för dina tekniska kunskaper och färdigheter så har kursen också en målsättning att förbättra din förmåga att

 • arbeta effektivt i en kulturellt blandad grupp,
 • lära dig ett nytt ämne tillsammans med andra,
 • angripa och lösa ett komplext ingenjörsproblem,
 • presentera dina resultat och slutsatser på ett effektivt sätt, samt
 • granska och ge konstruktiv återkoppling på andras arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

För att skapa en naturlig och kreativ lärandemiljö i kursen används ett upplägg baserat på kamratlärande (peer learning). Du kommer därför att ingå i en lärandegrupp som träffas regelbundet för att diskutera omkring kursens innehåll och arbeta med projekt. Ni kommer att behandla ämnen som raketdrift, prestanda hos raketfarkoster, grundläggande banmekanik, geocentriska satellitbanor och interplanetära uppdrag. Det tekniska arbetet i kursen utgörs huvudsakligen av två projektarbeten – ett inom raketfarkosters dynamik och ett inom planering av rymduppdrag.

Behörighet

Kursen är främst avsedd för de studenter som läser programmet Aerospace Engineering (även utbytesstudenter). I mån av plats är även andra studenter välkomna att läsa kursen.

Litteratur

William E. Wiesel, Spaceflight Dynamics, 3rd ed., Aphelion Press, 2010.

Boken finns att köpa i KTH Farkost och flygs studentexpedition, Teknikringen 8, 3 tr

Examination

 • PROA - Projekt, 4,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Projekt (PRO1; 3 hp)
Projekt (PRO2; 3 hp)
Muntlig examen (TEN1; 1.5 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Dan Borglund <dodde@kth.se>

Övrig information

Ersätts av SD2900.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2012.