Hoppa till huvudinnehållet

SD2816 Rocket Science 7,5 hp

I den här kursen studeras centrala aspekter av rymdfart. Två huvudområden behandlas i kursen: raketfarkosters dynamik och grundläggande banmekanik. Den främsta målsättningen är du ska få en god förståelse av grundläggande koncept, men du ställs också inför mer komplexa frågeställningar i form av projektarbeten. Kursen har också en målsättning att vidareutveckla vissa professionella färdigheter, t.ex. din förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera effektivt.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SD2816 (HT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

För att skapa en naturlig och kreativ lärandemiljö i kursen används ett upplägg baserat på kamratlärande (peer learning). Du kommer därför att ingå i en lärandegrupp som träffas regelbundet för att diskutera omkring kursens innehåll och arbeta med projekt. Ni kommer att behandla ämnen som raketdrift, prestanda hos raketfarkoster, grundläggande banmekanik, geocentriska satellitbanor och interplanetära uppdrag. Det tekniska arbetet i kursen utgörs huvudsakligen av två projektarbeten – ett inom raketfarkosters dynamik och ett inom planering av rymduppdrag.

Lärandemål

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall kunna

 • härleda och förklara fundamenta inom raketframdrivning, såsom dragkraftsekvationen, specifik impuls för en raketmotor, raketekvationen och flerstegsprincipen,
 • formulera passande rörelseekvationer för en raketfarkost, och baserat på dessa utföra en preliminär beräkning av dess bana,
 • härleda och förklara fundamenta inom banmekanik, såsom Newtons gravitationslag, rörelseekvationerna för tvåkropparsproblemet, deras lösningar i form av olika banor, storheter som bevaras längs en bana, samt
 • på en konceptuell nivå, planera ett geocentriskt eller interplanetärt rymduppdrag, vilket bland annat omfattar utarbetande av lämpliga banor, bedömning av antal steg som krävs, och uppskattning av energi- och massbudget.

Utöver målen för dina tekniska kunskaper och färdigheter så har kursen också en målsättning att förbättra din förmåga att

 • arbeta effektivt i en kulturellt blandad grupp,
 • lära dig ett nytt ämne tillsammans med andra,
 • angripa och lösa ett komplext ingenjörsproblem,
 • presentera dina resultat och slutsatser på ett effektivt sätt, samt
 • granska och ge konstruktiv återkoppling på andras arbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är främst avsedd för de studenter som läser programmet Aerospace Engineering (även utbytesstudenter). I mån av plats är även andra studenter välkomna att läsa kursen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

William E. Wiesel, Spaceflight Dynamics, 3rd ed., Aphelion Press, 2010.

Boken finns att köpa i KTH Farkost och flygs studentexpedition, Teknikringen 8, 3 tr

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projekt (PROA; 4.5 hp)
Tentamen (TENA; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2816

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätts av SD2900.