SD2905 Bemannad rymdfart 7,5 hp

Human Spaceflight

Under många decennier var bemannad rymdfart synnerligen begränsad till några ytterst få aktörer. Detta håller nu på att förändras, med såväl fler länder som fler företag. Den Internationella rymdstationen ISS är permanent bemannad med sex personer som kommer från ett tiotal olika länder. Rymdturism är nära förestående. Förberedelser för vidare rymdutforskning, tillbaka till månen och senare vidare till Mars, har redan påbörjats. Det kommer att bli en ökad marknad för ingenjörer som har en grundläggande förståelse för de specifika villkor och omständigheter som gäller för just bemannad rymdfart. Allt från design av rymdfarkosterna och markkontrollarbeten till forskning av, eller på, astronauter. En viss förståelse för de medicinska aspekterna är också viktigt. Kursens syfte är att ge grundläggande insikter i det specifika med bemannad rymdfart, berätta om pågående aktiviteter och möjliga framtidsscenarier samt belysa detta i en global kontext.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge kursdeltagarna en god förståelse för de flesta aspekter av bemannad rymdfart, med förmåga att analysera frågor relaterade till farkoster och människors roll i rymden.

Mer detaljerat, så är målen att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna:

 • Redogöra för de bemannade rymdfarkoster som har använts och specifikt analysera vilka problem de har haft.
 • Redogöra för designkrav som ställs på bemannade rymdfarkoster och förklara orsakerna till dem. Analysera olika tekniska lösningar som har använts eller föreslagits. Detta för såväl bärraketer, livsuppehållande system på rymdstationen och rymddräkter.
 • Redogöra för de medicinska effekterna av rymdresor samt de metoder för minskning av dessa som används.
 • Analysera de övergripande forskningsområden som drar nytta av experiment i tyngdlöshet samt ge några specifika exempel på experiment.
 • Analysera astronauters roll.
 • Diskutera de ekonomiska och politiska faktorer som påverkar bemannad rymdfart.

Kursen har också en målsättning att ge träning i att:

 • lära sig ett nytt ämne tillsammans med andra,
 • presentera resultat och slutsatser på ett effektivt sätt, samt
 • granska och ge konstruktiv återkoppling på andras arbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer huvudsakligen att behandla följande ämnen:

 • Historisk överblick av bemannad rymdfart
 • Rymdmiljön
 • Rymdfarkoster för människor och krav på dessa: bärraketer, rymdfärjan, rymdstationer
 • Medicinska aspekter av rymdfart
 • Livsuppehållande system på rymdfarkoster
 • Hur Internationella rymdstationen ISS byggts, sköts och hanteras
 • Forskning på ISS och i tyngdlöshet
 • Astronaututtagning och träning
 • Politiska, ekonomiska och samhällsperspektiv av bemannad rymdfart

En viktig del av kursen är ett projektarbete som utförs i grupper av 4-6 studenter. Grupperna kan välja uppgifter eller problemställningar som fördjupar olika aspekter av kursinnehållet: historiebeskrivning, tekniska lösningar, medicinska problem, forskningsexempel, framtidsscenarier, och så vidare. Projektarbetet redovisas i slutet av kursen under en konferensdag.

Behörighet

Kunskaper som motsvarar kandidatexamen i teknik samt kursen SD2816 Rocket Science eller SD2900 Fundamentals of Spaceflight. Kursen är främst avsedd för studenter som läser masterprogrammet Aerospace Engineering. I mån av plats är även andra studenter välkomna.

Litteratur

Carol Norberg (2012), Human Spaceflight and Exploration. Berlin: Springer Verlag.

Ytterligare litteratur kommer att meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (PRO1; 4 hp) samt godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3,5 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Christer Fuglesang <cfug@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.