SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp

FEM for Engineering Applications

Fortsättningskurs i hållfasthetslära. Kursen ger grunderna i FEM, finita elementmetoden. FEM är den dominerande metoden för avancerade datorbaserade beräkningar inom ingenjörstillämpningar.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 FEM ing för programstuderande

HT19 FEM Ing för programstuderande

VT20 FEM ing för programstuderande

HT18 FEM Ing för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  10160

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Erik Olsson <erolsson@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:

 • använda konceptet elastisk lagrad energi för att analysera deformationer och krafter i elastiska strukturer,
 • identifiera frihetsgrader och randvillkor i ett diskret elastiskt system och lösa det med matrismetoder,
 • formulera FE-ekvationerna med svag form/virtuella arbetets princip för problem som kan beskrivas m.h.a. differentialekvationer och ge en fysikalisk tolkning av de olika komponenterna som resulterar,
 • tillämpa FEM för att lösa problem inom solidmekaniken, stationär värmeledning och andra enklare fysikaliska fenomen, begränsat till 1D eller 2D,
 • kritiskt granska och utvärdera resultat från en FEM analys och presentera dessa på ett tydligt och korrekt sätt,
 • använda ett kommersiellt FEM-program för att modellera och lösa ett solidmekaniskt och ett värmeledningsproblem och analysera resultaten.

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion av energimetoder, stark och svag formulering för analys av fysikaliska fältproblem. Approximativa ansatser för finita elementmetoden (FEM) och residualmetod. En- och tvådimensionella isoparametriska element. Formulering av FEM-ekvationer för analys i datorprogram. Konvergens. Lösning av problem med hjälp av kommersiellt finita elementprogram.

Behörighet

Envariabelanalys, Flervariabelanalys, Mekanik I och Hållfasthetslära, grundkurs eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i hållfasthetslära SE1010, SE1012, SE1020, SE1055 eller motsvarande

Litteratur

G.R. Liu and S.S. Quek (2003) The Finite Element Method: A Practical Course. Butterworth-Heinman, Oxford
H. Lundh, Grundläggande Hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära , 2013

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN; 4,5 hp)
Hemuppgifter (HEM; 1,5 hp)
Laboration (LAB; 0 hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Jonas Neumeister <jonasn@kth.se>

Per-Lennart Larsson <plla@kth.se>

Påbyggnad

Högre kurser i hållfasthetslära.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.