Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SE2121 Biomekanik 9,0 hp

Se gärna introduktionsvideon

Kursen ger grunden till kardiovaskulär biomekanik. In vitro experimentella verktyg är kopplade till analytiska metoder för att lösa problem inom kardiovaskulär biomekanik. Tekniker inkluderar Finita Element (FE)-modellering, systemanalys, modellparameteridentifiering, linjär och icke-linjär kontinuummekanik, konstitutiva beskrivningar av de passiva blodkärls egenskaperna, Newtonska och icke-Newtonska beskrivningar av blod.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Biomek programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla masterprogram och civilingenjörsprogram årskurs 4 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 4, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, MTH, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, SUT, Villkorligt valfri

Masterprogram, medicinsk teknik, åk 2, FYSK, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Perioder

P4 (9,0 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Biomek programstuderande

Anmälningskod

60915

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Biomek programstuderande

Kontaktperson

Christian Gasser (gasser@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SE2121 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger grunden för hjärtkärlsbiomekanik från organ tillvävnads nivå. Ett kvantitativt synsätt på människans fysiologi ur medicinskt tekniskt perspektiv presenteras, där strukturella och hemodynamiska aspekter behandlas. In-vitro experimentella och analytiska verktyg utvecklas och används för att lösa problem ihjärtkärl medicinsk teknik. Teknikerna inkluderar Finita Element(FE) modellering, modell parameter identifiering, icke-linjär kontinuummekanik, konstitutiva beskrivningar av passiva och aktiva egenskaper hos blodkärl, Newton- och icke-newtonska beskrivningar av blod.

Lärandemål

I kursen Biomekanik används ingenjörsmässiga/mekaniska principer och metoder för analys av biologiska system med syftet till förståelse av deras normala (fysiologiska) och onormala (patologiska) egenskaper och beteenden. Biomekanikär ett snabbt växande teknikområde och det spelar till exempel en dominerande roll i utvecklingen av medicintekniska produkter. Kursen ger grunden till biomekanik för hjärta och blodkärl från organ till vävnadsnivå. Närmare bestämt presenteras en kvantitativ metod för människors fysiologi från ett medicinskteknikt perspektiv, där både strukturella och hemodynamiska aspekter behandlas. In-vitro experimentella och analytiska verktyg utvecklas och användas för att lösa problem i medicinsk teknik för hjärta och blodkärl.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • Förstågrunderna i vaskulärfysiologi
 • Modellera ett visst biotekniskt problem genom att välja lämpliga modelleringsantaganden
 • Förstå syfte, funktion, innebörd och begränsning av biomekaniska modeller
 • Uppnå en teoretisk förståelse av icke-linjär kontinuummekanik
 • Lösa et tsärskilt problem med hjälp av antingen analytiska metoder ellerFE-metoden
 • Kombinera och integrera olika strategier för att lösa mer utmanande problem
 • Uppnå en praktisk förståelse i att tillämpaFE-metoden, genom att demonstrera att de kan lösa typiska biotekniska problem
 • Presentera, analysera och förklara härledda resultatpå ett tydligt sätt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Grundkurs i hållfasthetslära motsvarande SE1010, SE1020 eller SE1055 och en kurs FEM t.ex. SE1025

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020, Se1021 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs och
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEMA - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABA - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,0 hp), Inlämningsuppgifter (HEM1; 3,0 hp) och Laboration (LAB1; 2,0 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christian Gasser (gasser@kth.se)