SE2121 Biomekanik 9,0 hp

Introduction to Biomechanics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger grunden för hjärtkärlsbiomekanik från organ tillvävnads nivå. Ett kvantitativt synsätt på människans fysiologi ur medicinskt tekniskt perspektiv presenteras, där strukturella och hemodynamiska aspekter behandlas. In-vitro experimentella och analytiska verktyg utvecklas och används för att lösa problem ihjärtkärl medicinsk teknik. Teknikerna inkluderar Finita Element(FE) modellering, modell parameter identifiering, icke-linjär kontinuummekanik, konstitutiva beskrivningar av passiva och aktiva egenskaper hos blodkärl, Newton- och icke-newtonska beskrivningar av blod.

Lärandemål *

I kursen Biomekanik används ingenjörsmässiga/mekaniska principer och metoder för analys av biologiska system med syftet till förståelse av deras normala (fysiologiska) och onormala (patologiska) egenskaper och beteenden. Biomekanikär ett snabbt växande teknikområde och det spelar till exempel en dominerande roll i utvecklingen av medicintekniska produkter. Kursen ger grunden till biomekanik för hjärta och blodkärl från organ till vävnadsnivå. Närmare bestämt presenteras en kvantitativ metod för människors fysiologi från ett medicinskteknikt perspektiv, där både strukturella och hemodynamiska aspekter behandlas. In-vitro experimentella och analytiska verktyg utvecklas och användas för att lösa problem i medicinsk teknik för hjärta och blodkärl.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • Förstågrunderna i vaskulärfysiologi
 • Modellera ett visst biotekniskt problem genom att välja lämpliga modelleringsantaganden
 • Förstå syfte, funktion, innebörd och begränsning av biomekaniska modeller
 • Uppnå en teoretisk förståelse av icke-linjär kontinuummekanik
 • Lösa et tsärskilt problem med hjälp av antingen analytiska metoder ellerFE-metoden
 • Kombinera och integrera olika strategier för att lösa mer utmanande problem
 • Uppnå en praktisk förståelse i att tillämpaFE-metoden, genom att demonstrera att de kan lösa typiska biotekniska problem
 • Presentera, analysera och förklara härledda resultatpå ett tydligt sätt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundkurs i hållfasthetslära motsvarande SE1010, SE1020 eller SE1055 och en kurs FEM t.ex. SE1025

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs och
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hand-outs

Cardiovascular Solid Mechanics. Cells, Tissues, and Organs. Jay D. Humphrey, Springer 2002.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • HEMA - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABA - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,0 hp), Inlämningsuppgifter (HEM1; 3,0 hp) och Laboration (LAB1; 2,0 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Christian Gasser

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SE2121

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.