SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp

Testing Techniques in Solid Mechanics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 Hållf.Provn. för programstuderande

VT20 Hållf.Provn. för programstuderande

Lärandemål

Experimentell provning är ett mycket viktigt ingenjörsverktyg, både inom industrin och akademin. I denna kurs lär sig deltagarna att utföra vissa hållfasthetstekniska experiment och att tolka resultaten. De kommer också att lära sig den teoretiska bakgrunden till experimenten och att bestämma parametrar som definieras i standard men även parametrar i materialmodeller. Dessutom ges praktisk erfarenhet genom att studenterna får använda den experimentella utrustningen vid institutionen, bl. a. servohydrauliska provmaskiner.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • förstå teorin bakom ett antal olika mätmetoder och mättekniker inom hållfasthetsläran.
 • handha viss experimentell utrustning inom hållfasthetsläran.
 • redogöra för grundläggande experimentell planering.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger kännedom om flera experimentella metoder som kommer till användning inom hållfasthetsläran.

Behörighet

Kursens uppläggning förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i någon av grundkurserna,
SE1010 Hållfasthetslära. gkMPT
SE1012 Hållfasthetslära, gkIPI/MEI
SE1020 Hållfasthetslära, gkBD
SE1055 Hållfasthetslära, gkF
och kursen
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
har inhämtats.

Om antalet anmälda överskrider max deltagarantal sker urvalet lokalt av institutionen baserat på:
1) Studenter som valt att läsa Teknisk mekanik med spåret Hållfasthetsteknik
2) Studenter som valt att läsa Teknisk mekanik med spåret Strömningsmekanik eller Ljud och vibrationer
3) Övriga, baserat på lästa kurser i Hållfasthetslära och betyg
Om antalet anmälda överskrider antalet för max deltagare så kommer institutionen trots begränsningen att bereda plats för alla inom gruppen 1). Om det efter att gruppen 1) fått plats finns ytterligare platser sker urvalet bland grupperna 2) och 3) baserat på lästa kurser och betyg.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs och
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar

Litteratur

Kompendium och särtryck från institutionen.

Examination

 • KON1 - Kontrollskrivning, , betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)
Laboration (LAB1; 3 hp)
Kontrollskrivning(KON1; 0hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Bo Alfredsson <alfred@kth.se>

Per-Lennart Larsson <plla@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.