Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Hållf.Provn. programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla masterprogram och civilingenjörsprogram årskurs 4 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMC, Villkorligt valfri

Perioder

P3 (6,0 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

10 - 24

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Hållf.Provn. programstuderande

Anmälningskod

61458

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Hållf.Provn. programstuderande

Kontaktperson

Per-Lennart Larsson (plla@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SE2123 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger kännedom om flera experimentella metoder som kommer till användning inom hållfasthetsläran.

Lärandemål

Experimentell provning är ett mycket viktigt ingenjörsverktyg, både inom industrin och akademin. I denna kurs lär sig deltagarna att utföra vissa hållfasthetstekniska experiment och att tolka resultaten. De kommer också att lära sig den teoretiska bakgrunden till experimenten och att bestämma parametrar som definieras i standard men även parametrar i materialmodeller. Dessutom ges praktisk erfarenhet genom att studenterna får använda den experimentella utrustningen vid institutionen, bl. a. servohydrauliska provmaskiner.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

  • förstå teorin bakom ett antal olika mätmetoder och mättekniker inom hållfasthetsläran.
  • handha viss experimentell utrustning inom hållfasthetsläran.
  • redogöra för grundläggande experimentell planering.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursens uppläggning förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i någon av grundkurserna,
SE1010 Hållfasthetslära. gkMPT
SE1012 Hållfasthetslära, gkIPI/MEI
SE1020 Hållfasthetslära, gkBD
SE1055 Hållfasthetslära, gkF
och kursen
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
har inhämtats.

Engelska B/ Engelska 6 

Om antalet anmälda överskrider max deltagarantal sker urvalet lokalt av institutionen baserat på:
1) Studenter som valt att läsa Teknisk mekanik med spåret Hållfasthetsteknik
2) Studenter som valt att läsa Teknisk mekanik med spåret Strömningsmekanik eller Ljud och vibrationer
3) Övriga, baserat på lästa kurser i Hållfasthetslära och betyg
Om antalet anmälda överskrider antalet för max deltagare så kommer institutionen trots begränsningen att bereda plats för alla inom gruppen 1). Om det efter att gruppen 1) fått plats finns ytterligare platser sker urvalet bland grupperna 2) och 3) baserat på lästa kurser och betyg.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020 , SE1021 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs och
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • KON1 - Kontrollskrivning, - hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)
Laboration (LAB1; 3 hp)
Kontrollskrivning(KON1; 0hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per-Lennart Larsson (plla@kth.se)