SE2128 Beräkningsteknisk materialmekanik 7,5 hp

Computational Material Mechanics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av föreläsningar, beräknings-/inlämningsuppgifter, samt redovisningsseminarier. I föreläsningarna presenteras teorin för de olika momenten, vilka innefattar den numeriska strukturen för implementering av materialmodeller i komersiella FE-program. I beräknings-/inlämningsuppgifterna får sedan studenterna öva sig i den numeriska implementeringen av de olika delarna. I de numeriska analyserna kommer Matlab att användas. Studenterna kommer sedan att redovisa sina resultat för varandra i ett seminarium.

Lärandemål *

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska få en fördjupad förståelse av den numeriska implementeringen av FEM och de analysmetoder som finns inom FEM.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • implementera nya materialmodeller i komersiella FE-program, såsom Ansys, Abaqus, etc
  • implementera tidsberoende materialmodeller i ett FE-program

Kursupplägg

Kursen består av ett mindre antal schemalagda lektioner och ett antal inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kursens upplägg förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i någon av grundkurserna
SE1010 Hållfasthetslära gkMPT
SE1020 Hållfasthetslära gkBD
SE1055 Hållfasthetslära gkF

och kurserna
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar
SE2126 Materialmekanik

har inhämtats.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs,
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar,
SE2126 Materialmekanik och
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • BER1 - Beräkningsuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Muntlig individuell rapportering av projektet.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända inlämningsuppgifter
Godkänd muntlig rapport

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonas Faleskog

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SE2128

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Selcuk Hazar

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen har ersatts av SE2870 FEM för ickelinjära hållfasthetsproblem, 7,0hp.