Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SE2137 Utmattning 6,0 hp

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SE2137 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bygger på teori och observationer om utmattningens uppkomst. Focus ligger på ingenjörsmetoder för bedömning av risk för utmattning och beräkning av förväntad livslängd, inklusive inverkan av miljö.

Kursen innehåller:

 • Spännings och töjningsbaserade metoder för att dimensionera mot utmattning vid enaxlig belastning avseende både ändligt liv och utmattningsgräns.
 • Dimensionering med delskada avseende laster med variabel amplitud.
 • Kriterier för dimensionering mot fleraxlig belastning där de fleraxliga lasterna kan vara proportionerliga eller icke-proportionerliga.
 • Statistiska metoder för att avgöra en komponents risk för haveri.
 • Linjär brottmekanik för att bestämma spricktillväxthastigheter och prediktera en komponents förväntade livslängd.
 • Fenomenologisk identifikation av utmattningsbrott som haveriorsak.
 • Mekanismer för uppkomst av utmattning.
 • Mekanismer för miljöbetingade haverier.
 • Metoder att inkludera miljöeffekter på utmattningshållfastheten.
 • Tillämpningsspecifika former av utmattning.
 • Utmattning i olika material.
 • Datorhjälpmedel och materialdatabaser för utmattningsanalys.

Lärandemål

Kursens syfte är att deltagarna dels ska förstå utmattningens uppkomst och skadeprocess, och dels kunna använda olika verktyg och metoder för att dimensionera mot utmattning, avgöra haveririsk och kunna bestämma förväntad livslängd.

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • förstå uppkomsten av utmattning, skadeprocessen och miljöns inverkan på processen,
 • kunna identifiera utmattingsskada jämfört med andra skador,
 • kunna dimensionera mot utmattning,
 • kunna kvantifiera risk för haveri på grund av utmattning samt
 • kunna bestämma förväntad livslängd på grund av utmattning inklusive miljöpåverkan.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 7,5 hp i hållfasthetslära.

Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar eller en kurs med inslag av finit elementmetod, CAD eller datorstödd konstruktion är bra som bakgrund men inget krav. Grundläggande kurs i sannolikhetslära och statistik är bra bakgrund.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, - hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatoriska hemuppgifter, HEM1, 6hp

Frivillig tentamen, TEN1, 0hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SE2145, SE202X

Kontaktperson

Rami Mansour (ramimans@kth.se)