Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SE2139 Brottmekanik 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Fract Mech programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla masterprogram från årskurs 1 och civilingenjörsprogram från årskurs 4 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 4, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, MTH, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, SUT, Villkorligt valfri

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, Valfri

Masterprogram, flyg- och rymdteknik, åk 1, LKR, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Perioder

P3 (6,0 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Fract Mech programstuderande

Anmälningskod

61474

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Fract Mech programstuderande

Kontaktperson

Jonas Faleskog (faleskog@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SE2139 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om fenomenologiska teorier för brott i solider och strukturert som innehåller skarpa sprickor, samt hur denna kunskap kan tillämpas vid dimensionering av konstruktioner.

Lärandemål

När en lastbärande struktur tappar sin funktionalitet beror det i allmänhet på någon from av haveri till följd av en instabilitet eller av sprickbildning. I det senare fallet växer en existerande eller nybildad spricka till kritisk storlek, vilken beror av materialets seghet och typ av last. Lasten kan t.ex. vara konstant, ökande eller variera cykliskt i tiden. Avancerade analytiska och numeriska ingenjörsmetoder har utvecklats och nått en nivå som gör det möjligt att analysera och utvärdera strukturer med defekter så att kritiska lastnivåer kan förutsägas. Kursens mål är att ge grundläggande kunskap om brott i material och förmåga att analysera och utvärdera strukturer som innehåller skarpa defekter.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskap om brott i material och förmåga att analysera och utvärdera strukturer som innehåller skarpa defekter.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • Identifiera och beskriva olika brott och skademekanismer i material och strukturer.
 • Förklara hur en spricka påverkar en struktur och beskriva det spännings- och töjningstillstånd som uppkommer framför en spricka i olika material.
 • Tillämpa olika metoder för att beräkna den sprickdrivande kraften i linjära och olinjära material och formulera lämpliga brottvillkor för stationära och växande sprickor i dessa material.
 • Utvärdera brottseghet i material för stationära och växande sprickor med hjälp av linjära och olinjära testmetoder.
 • Undersöka om en spricka kommer att växa stabilt eller instabilt.
 • Beskriva och förklara den teoretiska bakgrunden för linjär och olinjär brottmekanik.
 • Analysera väl definierade brottmekaniska problem för både linjära och olinjära material som utsätts för ökande laster.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Kursen förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i en av grundkurserna SE1010, SE1020, eller SE1055 har inhämtats. Dessutom förutsätts även innehållet i kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020, SE1021 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs och
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

HEM1 – Hemuppgifter, 3 hp, Betygsskala: P, F

TEN1 – Examination, 3 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Faleskog (faleskog@kth.se)