Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 FEM model programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla masterprogram från åk 1 och civilingenjörsprogram från årskurs 4 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, åk 4, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, INE, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, MTH, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, åk 4, SUT, Villkorligt valfri

Masterprogram, mekatronik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMB, Obligatorisk

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMC, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 2, Valfri

Perioder

P2 (8,0 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 FEM model programstuderande

Anmälningskod

51934

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 FEM model programstuderande

Kontaktperson

Jonas Faleskog (faleskog@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SE2860 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller en serie lektioner, datorlabborationer och övningar, vilka ger den teoretiska bakgrunden samt praktiska modelleringsaspekter till de kopplade fysikaliska fenomen som kommer att beaktas. Den mesta tiden kommer att spenderas på ett antal simuleringsuppgifter, vilka kommer att ge deltagaren en omfattande träning i att lösa multifysikproblem relaterade till strukturmekanik.

Lärandemål

Finita elementmetoden (FEM) är en effektiv metod för att lösa PDE problem i ingenjörstillämpningar. Den här kursen har fokus på modelleringsaspekter inom FEM och speciellt för strukturmekaniska problem. Icke-triviala laster kommer att beaktas i den meningen att de kan bero på lösningen till andra fysikaliska fenomen. T.ex. kan deformationen i en struktur bero av värmeledning eller av en strömmande fluid som orsakar en tryck och skjuvande last på en yta. I dessa fall måste även ett värmeledningsproblem eller ett strömningsproblem lösas, vilket kan utföras i ett separat steg, alternativt kräver en kopplad analys där de ingående problemen löses samtidigt. Sådana problem brukar refereras till som multifysikproblem. Kursens mål är att expandera och förbättra deltagarens förmåga och skicklighet i modellering av komplexa multifysikaliska ingenjörsproblem med hjälp av FEM.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:

 • Identifiera de fysikaliska problemen som måste beaktas för att lösa ett specifikt ingenjörsproblem.
 • Formulera en lämplig diskretiserad geometrisk modell för lösning med FEM.
 • Välja en eller flera materialmodeller som kan fånga upp de viktigaste egenskaperna i tillämpningen.
 • Formulera relevanta begynnelsevillkor och randvillkor för ett givet multifysikproblem.
 • Korrekt kunna utvärdera resultatet av en FEM-analys.
 • Beskriva och presentera det ingenjörsproblem som analyserats, inkluderande dess matematiska formulering, den FEM modell som använts oc h de resultat som erhållits, i en välstrukturerad teknisk rapport.   

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Grundläggande kurs i hållfasthetslära SE1010, SE1020, SE1055, byggnadsmekanik SG1801 eller motsvarande
och
grundläggande kurs om FEM teori och FEM användning, SE1025 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020, SE1021,SE1055 Hållfasthetslära grundkurs eller motsvarande
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningsuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd projektrapport (PROA; 3 hp)
Godkända simuleringsuppgifter (ÖVNA; 5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Faleskog (faleskog@kth.se)