SE2860 Modellering i FEM 8,0 hp

FEM Modelling

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen innehåller en serie lektioner, datorlabborationer och övningar, vilka ger den teoretiska bakgrunden samt praktiska modelleringsaspekter till de kopplade fysikaliska fenomen som kommer att beaktas. Den mesta tiden kommer att spenderas på ett antal simuleringsuppgifter, vilka kommer att ge deltagaren en omfattande träning i att lösa multifysikproblem relaterade till strukturmekanik.

Lärandemål *

Finita elementmetoden (FEM) är en effektiv metod för att lösa PDE problem i ingenjörstillämpningar. Den här kursen har fokus på modelleringsaspekter inom FEM och speciellt för strukturmekaniska problem. Icke-triviala laster kommer att beaktas i den meningen att de kan bero på lösningen till andra fysikaliska fenomen. T.ex. kan deformationen i en struktur bero av värmeledning eller av en strömmande fluid som orsakar en tryck och skjuvande last på en yta. I dessa fall måste även ett värmeledningsproblem eller ett strömningsproblem lösas, vilket kan utföras i ett separat steg, alternativt kräver en kopplad analys där de ingående problemen löses samtidigt. Sådana problem brukar refereras till som multifysikproblem. Kursens mål är att expandera och förbättra deltagarens förmåga och skicklighet i modellering av komplexa multifysikaliska ingenjörsproblem med hjälp av FEM.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna:

 • Identifiera de fysikaliska problemen som måste beaktas för att lösa ett specifikt ingenjörsproblem.
 • Formulera en lämplig diskretiserad geometrisk modell för lösning med FEM.
 • Välja en eller flera materialmodeller som kan fånga upp de viktigaste egenskaperna i tillämpningen.
 • Formulera relevanta begynnelsevillkor och randvillkor för ett givet multifysikproblem.
 • Korrekt kunna utvärdera resultatet av en FEM-analys.
 • Beskriva och presentera det ingenjörsproblem som analyserats, inkluderande dess matematiska formulering, den FEM modell som använts oc h de resultat som erhållits, i en välstrukturerad teknisk rapport.   

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande kurs i hållfasthetslära SE1010, SE1020, SE1055, byggnadsmekanik SG1801 eller motsvarande
och
grundläggande kurs om FEM teori och FEM användning, SE1025 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020, SE1055 Hållfasthetslära grundkurs eller motsvarande
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Eget undervisningsmaterial.

Referensliteratur:

R. D. Cooks, D. S. Malkus, M. E. Plesha & R. J. Witt, Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 4th Ed., Wiley, New York, 2002.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PROA - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningsuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd projektrapport (PROA; 3 hp)
Godkända simuleringsuppgifter (ÖVNA; 5 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jonas Faleskog

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SE2860

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Huvudområde *

Maskinteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.