Hoppa till huvudinnehållet

SF1546 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp

Grundläggande kurs i numeriska metoder.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SF1546 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, lokal linearisering, iteration, extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet, kondition.

Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell störningsräkning, precision.

Numeriska metoder för: linjära ekvationssystem, ickelinjära ekvationer och ekvationssystem, interpolation, modellanpassning med minstakvadratmetoden, optimering, integraler, differentialekvationer.

Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska problem, göra numeriska experiment och presentera lösningar.

Lärandemål

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska metoder och programmeringsteknik behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

  • För en allmän formulering av ett tekniskt eller naturvetenskapligt problem, kunna identifiera och klassificera de matematiska delproblem som behöver lösas, samt skriva om dessa på en form som är lämplig för numerisk behandling

  • Kunna välja, tillämpa och implementera numeriska metoder för att producera en lösning till ett givet problem.

  • Med hjälp av begrepp och koncept inom numerisk analys kunna beskriva, karaktärisera och analysera numeriska metoder och uppskatta tillförlitligheten hos numeriska resultat.

  • Kunna presentera problemställningar, tillvägagångssätt vid lösning av problem och resultat på ett tydligt sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Aktivt deltagande i SF1625 Envariabelanalys eller SF1673 Analys i en variabel.                           

Aktivt deltagande DD1310 Programmeringsteknik eller D1312 Programmering och Matlab eller DD1316 Programmeringteknik och C.

Rekommenderade förkunskaper

SF1624 Algebra och geometri, SF1626 Flervariabelanalys  

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laborationsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LABB - Laborationsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1546

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SF2520 Tillämpade numeriska metoder, SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer,

SF2561 Finita elementmetoder, SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem

Kontaktperson

Ninni Carlsund (ninni@kth.se)