Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF1683 Differentialekvationer och transformmetoder 9,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

CTFYS2

CMEDT3

CLGYM MAFY3

CINTE3

Del av program

Civilingenjör och lärare, åk 3, MAFY, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, åk 3, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i medicinsk teknik, åk 2, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 2, Obligatorisk

Perioder

P1 (5,0 hp), P2 (4,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51150

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SF1683 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Differentialekvationer av första ordningen. Linjära differentialekvationer av andra ordningen. Laplacetransformen. System av differentialekvationer. Kvalitativa metoder för ickelinjära differentialekvationer. Långtidsbeteende. Stabilitet av kritiska punkter. Existens- och entydighetssatser. Fourierserier, inre produktrum, ortogonala funktionssystem. Sturm-Liouvilleproblem. Fouriertransformen. Distributioner. Partiella differentialekvationer. Separation av variabler. Tillämpningar på ordinära och partiella differentialekvationer. Introduktion till analytiska funktioner av en komplex variabel. Grundläggande teori för potensserier. Elementära analytiska funktioner.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

  • kunna använda den teori och de metoder beskrivna i kursinnehållet för att kunna lösa matematiska problem,
  • visa en grundläggande förståelse för de matematiska begrepp som innefattas i kursinnehållet,
  • kunna läsa och tillgodogöra sig matematisk text och visa på förmåga att i text förklara matematiska resonemang.

För högre betyg ska studenten även

  • visa en djupare förståelse för kursinnehållet genom att redogöra för bevis,
  • kunna lösa mer komplexa och sammansatta problem i de problemområden som beskrivs av kursinnehållet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i SF1626 Flervariabelanalys eller SF1674 Flervariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd