SF1910 Tillämpad statistik 7,5 hp

Applied Statistics

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande begrepp, teori, modeller och lösningsmetoder inom sannolikhetsteori och statistisk inferens.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande begrepp såsom sannolikhet, betingad sannolikhet och oberoende händelser. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, i synnerhet endimensionella stokastiska variabler. Läges-, spridnings- och beroendemått för stokastiska variabler och datamängder. Vanliga fördelningar och deras modellsituationer, bland annat normalfördelningen, binomialfördelningen och poissonfördelningen. Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag.

Beskrivande statistik, både visuell och numerisk beskrivning.

Punktskattningar och generella skattningsmetoder såsom Maximum-likelihoodmetoden och Minsta-kvadratmetoden. Allmänna konfidensintervall men speciellt konfidensintervall för väntevärde och varians i normalfördelning. Konfidensintervall för andelar och skillnad i väntevärden och andelar.

Hypotesprövning. Chi2-test av fördelning, homogenitetstest och oberoendetest. Linjär regression.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska att studenten kunna:

  • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder i sannolikhetsteori
  • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder i statistikteori
  • genomföra ett projektarbete i grupp med större och realistiska datamängder, samt använda statistiska metoder för beslutsfattande som kan stödja en hållbar samhällsutveckling.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, övningar, laborationer och ett projektarbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs i SF1625 Envariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

SF1626 Flervariabelanalys,  SF1624 Algebra och geometri 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Blom et al., Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Studentlitteratur

Utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Björn-Olof Skytt

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1910

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

SF2930  Regressionsanalys

SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning

SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik

Kontaktperson

Björn-Olof H G Skytt (bos@kth.se)