Inför kursvalSF1911 Statistik för bioteknik 6,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar de viktigaste praktiska statistiska metoderna i bioteknik och dessa metoder implementeras på kursen i programvara som är bekant för ingenjörsstudenter. Kursens tyngdpunkt ligger på diskussion och övning av metodik samt laborativt datorarbete med olika exempel på data.

Mer specifikt innehåller kursen följande moment:

 • Biotekniska data och beskrivande statistik, både visuell och numerisk beskrivning.
 • Grundläggande begrepp såsom sannolikhet, betingad sannolikhet och oberoende händelser. Bayes formel. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, i synnerhet endimensionella stokastiska variabler. Läges-, spridnings- och beroendemått för stokastiska variabler och datamängder. Sannolikhetsfördelningar som modeller för observationer, bland annat normalfördelningen, exponentialfördelningen, poissonfördelningen och den likformiga fördelningen. Centrala gränsvärdessatsen.
 • Punktskattningar och generella skattningsmetoder såsom Maximum-likelihoodmetoden och Minsta-kvadratmetoden. Utvärdering och jämförelse av punktskattningar, bland annat avseende väntevärdesriktighet och effektivitet. Konfidensintervall och p-värden. Två stickprov och stickprov i par. Hypotesprövning. Chi2-test av fördelning, homogenitetstest och oberoendetest. Oddskvot. Variansanalys. Experimentplanering.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder i sannolikhetsteori
 • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder i statistikteori
 • bedöma tillämpbarheten för och begränsningarna av olika statistiska metoder samt tolka statistiska analyser på biotekniska data

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

 • Slutförd kurs SF1524 Grundläggande numeriska metoder och programmering.  
 • Slutförd kurs SF1625 Envariabelanalys.

Rekommenderade förkunskaper

SF1624 Algebra och geometri, SF1626 Flervariabelanalys  

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Camilla Johansson Landén

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1911

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jimmy Olsson (jimmyol@kth.se)

Övergångsbestämmelser *

Under läsåret 2020/2021 ges omregistrerade studenter från tidigare läsår möjlighet att avsluta kursen enligt den tidigare versionen, tentamen TEN1 med 6 hp. Fr.o.m. läsåret 2021/2022 examineras även omregistrerade studenter enligt den aktuella versionen med momenten LABA (1,5 hp) och TENA (4,5 hp).