Hoppa till huvudinnehållet

SF1914 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande begrepp, teori, modeller och lösningsmetoder inom sannolikhetsteori och statistisk inferens.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 CFATE3/CLGYM programstuderande

Målgrupp

Endast CFATE åk 3, CLGYM MAKE åk 3

Del av program

Civilingenjör och lärare, åk 3, MAKE, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i farkostteknik, åk 3, Obligatorisk

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2022-08-29

2022-10-28

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 CFATE3/CLGYM programstuderande

Anmälningskod

50111

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 CFATE3/CLGYM programstuderande

Kontaktperson

Björn-Olof Skytt (bos@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SF1914 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande begrepp såsom sannolikhet, betingad sannolikhet och oberoende händelser. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, i synnerhet endimensionella stokastiska variabler. Läges-, spridnings- och beroendemått för stokastiska variabler och datamängder. Vanliga fördelningar och deras modellsituationer, bland annat normalfördelningen, binomialfördelningen och poissonfördelningen. Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag.

Beskrivande statistik. Punktskattningar och generella skattningsmetoder såsom Maximum-likelihoodmetoden och Minsta-kvadratmetoden. Allmänna konfidensintervall men speciellt konfidensintervall för väntevärde och varians i normalfördelning. Konfidensintervall för andelar och skillnad i väntevärden och andelar. Hypotesprövning. Chi2-test av fördelning, homogenitetstest och oberoendetest. Linjär regression.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

  • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder i sannolikhetsteori
  • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder i statistikteori

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs  SF1668 Matematisk och numerisk analys I eller SF1673 Analys i en variabel. 

Rekommenderade förkunskaper

SF1626 Flervariabelanalys,  SF1675 Tillämpad linjär algebra

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Blom et al., Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Studentlitteratur

Kursmaterial från matematiska institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1914

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn-Olof Skytt (bos@kth.se)

Övrig information

Endast för teknologer antagna till programmet Civilingenjörsutbildning i farkostteknik (CFATE) och Civilingenjör och lärare inriktning matematik och kemi (CLGYM, MAKE),