SF1920 Sannolikhetsteori och statistik 6,0 hp

Probability Theory and Statistics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande begrepp, teori, modeller och lösningsmetoder inom sannolikhetsteori och statistisk inferens.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 CELTE för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60246

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

 • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder i sannolikhetsteori
 • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder i statistikteori

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande begrepp såsom sannolikhet, betingad sannolikhet och oberoende händelser. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, i synnerhet endimensionella stokastiska variabler. Läges-, spridnings- och beroendemått för stokastiska variabler och datamängder. Vanliga fördelningar och deras modellsituationer, bland annat normalfördelningen, binomialfördelningen och poissonfördelningen. Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag.

Beskrivande statistik. Punktskattningar och generella skattningsmetoder såsom Maximum-likelihoodmetoden och Minsta-kvadratmetoden. Allmänna konfidensintervall men speciellt konfidensintervall för väntevärde och varians i normalfördelning. Konfidensintervall för andelar och skillnad i väntevärden och andelar. Hypotesprövning. Chi2-test av fördelning, homogenitetstest och oberoendetest. Linjär regression.

Behörighet

Slutförd kurs SF1625 Envariabelanalys. 

Rekommenderade förkunskaper

SF1626 Flervariabelanalys,  SF1624 Algebra och geometri 

Litteratur

Blom et al., Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Studentlitteratur

Kursmaterial från matematiska institutionen.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Camilla Landén (camilla@math.kth.se), Björn-Olof Skytt (bos@kth.se)

Examinator

Björn-Olof Skytt <bos@kth.se>

Övrig information

Endast för teknologer antagna till programmet Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (CELTE).

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2018.