Hoppa till huvudinnehållet

SF2523 Problem inom beräkningsvetenskaper 3,0 hp

Avancerad kurs som innehåller aktuella problem inom Scientific Computing. Kursen är en påbyggnadsmodul till kursen DN2221/SF2520 Tillämpade numeriska metoder.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SF2523 (HT 2014–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

A problem from scientific computing on advanced level will be presented. The topics will differ on the occasions the course is given. The course will be given as a lecture series to be followed and a project to be accomplished.

Lärandemål

The overall goal of the course is to give a deep plunge into a current problem in scientific computing.

After the course you will be able to

  • select and implement appropriate methods for an advanced specific problem
  • perform simulations of the problem with the help of appropriate software
  • judge the quality of the results and suggest improvements of the algorithms and the code.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenter på masterprogram.

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

DN2221/SF2520  Tillämpade numeriska metoder  eller liknande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beroende av aktuella temat

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Övriga krav för slutbetyg

PRO1 – Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Michael Hanke

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2523

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michael Hanke, hanke@kth.se