Hoppa till huvudinnehållet

SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp

En avancerad kurs i beräkningsteknik som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 programstuderande

Anmälningskod

50329

Rubriker med innehåll från kursplan SF2566 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom beräkningsteknik kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan lärare vid Nada och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges ingen undervisning på kursen.

Lärandemål

Denna kurs skall ge en inblick i något aktuellt forskningsområde eller någon praktisk verksamhet där numeriska beräkningar har en viktig funktion. Kursen utformas individuellt med hänsyn till den studerandes förutsättningar och de lärare som finns vid skolan.

Efter denna kurs skall studenten ha:

  • läst in teori för området, såväl i tillgängliga läroböcker, som i aktuella vetenskapliga primärpublikationer
  • vid behov utfört numeriska experiment, gärna på något verkligt beräkningsproblem
  • sammanfattat sina erfarenheter muntligt och skriftligt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B / Engelska 6
Beror på projektinnehåll.

Rekommenderade förkunskaper

Beror på projektinnehåll, men kan vara t ex någon eller några av kurserna SF2520 Finita elementmetoden, SF2520/DN2221 Tillämpade numeriska metoder, SF2521/DN2255 Numerisk behandling av diff. ekv., SF2568/DN2264  Parallella beräkningar för storskaliga problem

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Övriga krav för slutbetyg

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som projektuppgifter (PRO1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursansvarig. Denna kurs kan t ex vara startpunkt för ett examensarbete i beräkningsteknik.

Övrig information

Kan påbörjas när som helst under terminstid. Kan tas på svenska eller engelska