SF2566 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik 6,0 hp

Advanced Individual Course in Scientific Computing

En avancerad kurs i beräkningsteknik som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom beräkningsteknik kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Studenten vänder sig först till den som ansvarar för aktuell kompetensinriktning eller annan lärare vid Nada och därefter till kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges ingen undervisning på kursen.

Lärandemål *

Denna kurs skall ge en inblick i något aktuellt forskningsområde eller någon praktisk verksamhet där numeriska beräkningar har en viktig funktion. Kursen utformas individuellt med hänsyn till den studerandes förutsättningar och de lärare som finns vid skolan.

Efter denna kurs skall studenten ha:

  • läst in teori för området, såväl i tillgängliga läroböcker, som i aktuella vetenskapliga primärpublikationer
  • vid behov utfört numeriska experiment, gärna på något verkligt beräkningsproblem
  • sammanfattat sina erfarenheter muntligt och skriftligt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Beror på projektinnehåll.

Rekommenderade förkunskaper

Beror på projektinnehåll, men kan vara t ex någon eller några av kurserna SF2520 Finita elementmetoden, SF2520/DN2221 Tillämpade numeriska metoder, SF2521/DN2255 Numerisk behandling av diff. ekv., SF2568/DN2264  Parallella beräkningar för storskaliga problem

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beror på projektinnehåll.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Övriga krav för slutbetyg *

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som projektuppgifter (PRO1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Michael Hanke

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2566

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursansvarig. Denna kurs kan t ex vara startpunkt för ett examensarbete i beräkningsteknik.

Kontaktperson

Michael Hanke, hanke@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kan påbörjas när som helst under terminstid. Kan tas på svenska eller engelska