Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF2717 Matematik, fördjupning 6,0 hp

Fördjupande kurs om matematikens, särskilt analysens, grunder. Studenten får fördjupa sina kunskaper inom några områden som är av särskild betydelse för hans/hennes verksamhet som lärare, samt reflektera över frågor om talens och matematikens natur som kan tänkas komma upp i en undervisningssituation.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjör och lärare, åk 4, Obligatorisk

Civilingenjör och lärare, åk 4, MAFY, Obligatorisk

Civilingenjör och lärare, åk 4, MAKE, Obligatorisk

Civilingenjör och lärare, åk 4, TEDA, Obligatorisk

Civilingenjör och lärare, åk 4, TEMI, Obligatorisk

Perioder

P4 (6,0 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

61153

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SF2717 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Matematik som logiskt system. Talsystemet, särskilt Peanos axiom för de naturliga talen och Dedekinds konstruktion av de reella talen. Kardinalitet. Grundläggande mängdlära. Grupper, ringar, kroppar, linjära rum. Metriska rum, konvergens, kontinuitet, kompakthet, sammanhang. Kontraktioner och fixpunktssatser med tillämpningar. Analys i synnerhet i R och i Rⁿ: De elementära funktionernas definitioner och härledning av dess egenskaper. Likformig konvergens. Fördjupat studium av differential- och integralkalkyl. Area och volymsbegreppet.

En självständig uppgift inom ett område ur den aktuella matematiklitteraturen ingår.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förklara innebörden av grundläggande begrepp och satser inom de delar av algebra och analys som beskrivs av kursinnehållet.
  • Använda begrepp, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningen av, problem inom de delar av algebra och analys som beskrivs av kursinnehållet.
  • Förklara och sammanfatta resultat från den aktuella matematiklitteraturen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B / Engelska 6
Slutförda kurser SF1626 Flervariabelanalys och SF1662 Diskret matematik.

Rekommenderade förkunskaper

SF1633 Differentialekvationer I, eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

En tentamen som helt eller delvis kan ersättas av examinationsmoment som bestäms i samråd mellan lärare och studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd