Hoppa till huvudinnehållet

SF2950 Tillämpad matematisk statistik 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att studenten skall få god kännedom om statistisk modellbyggnad och statistisk analys av observerade och experimentella data och ge en inblick i statistisk försöksplanering, urvalsmetodik och statistisk kvalitetskontroll. Under kursen tillämpas regressionsanalys- och variansanalysmodeller på konkreta problem.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SF2950 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teorin för den allmänna linjära modellen: Estimering, konfidensintervall, hypotesprövning.

Regressionsanalys: Multipel regressionsanalys.

Modellering: ”selection bias”, simultanitet, heteroskedasticitet, multikollinearitet och metoder för skattning med sådana problem; LOGIT-modellen

Variansanalys: Ensidig, tvåsidig och flersidig indelning, hierarkisk indelning. Systematiska och slumpmässiga komponenter.

Försöksplanering: Faktorförsök, fullständigt randomiserat försök, randomiserade block, romersk kvadrat, fullständiga och fraktionella 2k-försök.

Stickprovsteori: Enkelt slumpmässigt urval, stratifierat urval.

Statistisk kvalitetskontroll: Skiljande och styrande kontroll. Fördelningsfria metoder.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • analysera och modellera konkreta data med hjälp av statistiska programpaket
 • analysera och tillämpa teorin för den allmänna linjära modellen på konkreta problem genom att estimera parametrar i den generella modellen och kvantifiera osäkerheten i dessa skattningar samt avgöra hur osäkerheten påverkar besluten i en hypotesprövningssituation.
 • utföra multipel regressionsanalys och avgöra tillämpbarheten av denna modell på ett konkret problem
 • Förstå problem med observerade data, såsom simultanitet och ”sample selection bias” och kunna använda instrumentvariabler vid skattning av sådana modeller
 • utföra en- och tvåsidiga variansanalyser och särskilja modeller med systematiska och slumpmässiga faktorer i konkreta modelleringssituationer.
 • analysera och värdera val av försöksplaner, det vill säga särskilja fullständigt randomiserade försök, randomiserade blockförsök och romerska kvadrater vid planering och modellering av experiment. Även avgöra tillämpligheten av ett slumpmässigt urval och ett stratifierat urval.
 • tillämpa fullständiga och fraktionella 2^k-försök på konkreta problem
 • kritiskt välja och tillämpa fördelningsfria metoder på konkreta problem utifrån olika modelleringsaspekter

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SF1906 (5B1506) Matematisk statistik, grundkurs eller annan grundkurs i matematisk statistik.
SF1604 (5B1109) Linjär algebra II eller motsvarande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursmaterial från institutionen för matematik.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 1,5 hp), tentamen (TEN1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2950

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Tetyana Pavlenko (pavlenko@kth.se)

Övrig information

Ersätts från V16 av SF2930.