Hoppa till huvudinnehållet

SF2972 Spelteori 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2972 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 Spel på normalform:

 • rena och blandade strategier
 • Nashjämvikt
 • dominans och rationaliserbarhet
 • imperfekt information och Bayesianska spel

Spel på extensiv form:

 • rena och blandade strategier samt beteendestrategier, Kuhns sats
 • perfekt information: Nashjämvikt, delspelsperfekt jämvikt
 • imperfekt information: sekventiell och perfekt Bayesiansk jämvikt

Kombinatorisk spelteori:

 • opartiska spel: nim, nimber, Sprague-Grundys sats
 • partiska spel: Hackenbush, Conways abstrakta teori, surreella tal
 • algoritmisk spelteori: minimaxmetoden, alfabetapruning

Lärandemål

Kursens mål är att ge en grundläggande förståelse av spelteori, och hur den kan tillämpas inom olika problemområden. I kursen behandlas både klassisk spelteori och kombinatorisk spelteori.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda lämplig metod för att analysera och hitta lösningar till olika tvåpersonersspel,
 • analysera flerapersonersspel med avseende på existens av stabila lösningar,
 • beskriva kombinatoriska spel och metoder för hur man spelar dem på ett optimalt sätt, och
 • självständigt lösa lite mer komplexa problem och presentera resultaten både muntligt och skriftligt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Engelska B / Engelska 6
 • Slutförd grundkurs i envariabelanalys (SF1625, SF1673 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i flervariabelanalys (SF1626, SF1674 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

 • Slutförd grundkurs i diskret matematik (SF1610, SF1679 eller motsvarande)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2972

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Karlander (karlan@kth.se)