Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG1113 Mekanik, fortsättningskurs 6,0 hp

Mekanik, mest kroppars kinematik och dynamik samt analytisk mekanik

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 CTFYS, CL programstuderande

Målgrupp

CTFYS åk 2, CLGYM MAFY, CMEDT åk 3

Del av program

Civilingenjör och lärare, åk 3, MAFY, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 2, Obligatorisk

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 CTFYS, CL programstuderande

Anmälningskod

50034

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 CTFYS, CL programstuderande

Kontaktperson

Erik Lindborg (eoli@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG1113 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Partikeldynamik i accelererande system. Stela kroppens mekanik. Analytisk mekanik för konservativa system.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • läsa och tillgodogöra sig matematisk text tillämpad inom mekanikområdet samt kommunicera resonemang och beräkningar inom detta område muntligt och skriftligt på ett sådant sätt att de är lätta att följa,
 • redovisa härledningar av kursens centrala samband,
 • identifiera ett konkret mekaniskt problem, samt välja lämpliga mekaniska modeller utifrån en problembeskrivning,
 • översätta den mekaniska modellen till en matematisk modell,
 • matematiskt behandla problemet och kritiskt analysera resultatets betydelse,

i syfte att använda ett fysikaliskt tänkesätt och kommunicera detta inom ramen för ingenjörsvetenskapliga sammanhang.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Aktivit deltagande i SG1112 Mekanik I.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Nicholas Apazidis: Mekanik II, Studentlitteratur, Lund.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Teori/KS, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENB - Problemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgift (INL1; 1,5 hp), teoritentamen (TENA; 1,5 hp) kan klaras genom kontrollskrivningar, problemtentamen (TENB; 3,0 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Lindborg (eoli@kth.se)