Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG1140 Mekanik II 6,0 hp

Partikelns kinematik och dynamik i accelererande icke-inertiala referensramar. Grundläggande dynamiska ekvationer för ett partikelsystem och en stel kropp. Stela kroppens plana och tredimensionella rörelse.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 CFATE programstuderande

Anmälningskod

50180

Rubriker med innehåll från kursplan SG1140 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Partikeldynamik i accelererande system. Partikelsystem och stela kroppens mekanik. 

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  •  identifiera ett konkret mekaniskt problem, samt välja lämpliga mekaniska modeller utifrån en problembeskrivning,
  • översätta den mekaniska modellen till en matematisk modell, 
  • matematiskt behandla problemet och kritiskt analysera resultatets betydelse,

i syfte att använda ett fysikaliskt tänkesätt och kommunicera detta inom ramen för ingenjörsvetenskapliga sammanhang.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs SG1120 Mekanik I, SG1130 Mekanik I eller SG1132 Mekanik I med projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Nicholas Apazidis: Mekanik II, Studentlitteratur, Lund.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F 

TENA - Teori/KS, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 

TENB - Problemtentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Outi Tammisola (outi@kth.se)